Småföretagande

Motion 2006/07:Sk248 av Margareta Cederfelt (m)

av Margareta Cederfelt (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att främja övertagandet av mindre företag.

Motivering

De mindre företagen utgör kärnan i Sveriges näringsliv. Det är från de mindre företagen som morgondagens stora företag härstammar. De mindre företagen har dessutom ett egenvärde i sig själva, det finns många personer i Sverige som hellre är egna företagare en anställda. Inom ett stort antal yrkesområden är den vanligaste verksamhetsformen småföretagare.

I ett etablerat företag har många timmars arbete investerats liksom kapital, och ofta finns en etablerad kundkrets.

Inom de närmaste åren kommer flera företagare att gå i ålderspension. Samtidigt finns det en stor grupp yngre personer som har intresse av att etablera sig som företagare på arbetsmarknaden. Tyvärr är det vanligt att många yngre personer inte har ett tillräckligt kapital för att ta över en befintlig verksamhet.

Det finns flera åtgärder som kan vidtas för att underlätta övertagande av mindre företag exempelvis, ändrad skattelagstiftning, nystartslån och överlåtelselån. Frågan om hur övertagande av etablerade företag kan underlättas bör snarast ses över.

Stockholm den 30 oktober 2006

Margareta Cederfelt (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)