Småföretagande

Motion 2009/10:N321 av Pia Nilsson och Olle Thorell (s)

av Pia Nilsson och Olle Thorell (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förstärka Exportrådets, Vinnovas och Tillväxtverkets insatser för att skapa reella möjligheter för svenska miljöteknikföretag att expandera.

Motivering

Vi socialdemokrater vill uppmuntra entreprenörskap och stärka förnyelsen bland företagen, för dagens små uppfinningsrika företag kan vara morgondagens jättar. Det är inte svårt att starta företag i Sverige idag, men företagarpolitiken måste göra det lättare att driva företag och förbättra förutsättningarna för företag som vill växa.

Ytterligare insatser behövs för att de minsta företagen ska få finansiering och kunna inleda expansion. De mindre företagens satsningar på forskning och utveckling behöver stärkas eftersom många idag saknar det kunnande som krävs för att ta till sig nya forskningsrön. Industriforskningen behöver stärkas som länk mellan högskolor, universitet och de mindre företagen. En sådan här samverkan stärker svenskt näringsliv på världsmarknaden.

Sveriges konkurrenskraft bygger på att vi förmår utveckla nya idéer. Miljöteknikbranschen har lyckats med det. Svenska företag är idag bland de bästa i världen på miljöteknik. De riktigt stora framtida exportmöjligheterna finns inom områdena förnybar energi och energieffektivisering. Här har Sverige hög kompetens och efterfrågan på miljöteknik på världsmarknaden är större än någonsin. Möjligheterna för svenska företag att växa och exportera är därmed mycket stora.

Redan idag är miljösektorn i Sverige exportintensiv. Svensk miljöteknikexport uppgår till 25 miljarder. Störst är exporten av vatten och avloppsrening, luftrening och avfallshantering. De riktigt stora framtida exportmöjligheterna finns dock inom området förnybar energi, till exempel bioenergi, energiåtervinning och luftrening. Här är potentialen mycket stor. Det är också inom dessa områden efterfrågan växer mest och intresset bland investerare är störst.

Enligt Exportrådet växer världsmarknaden för miljöteknik med mellan 5 och 20 procent per år och uppskattas omsätta 6000 miljarder kronor år 2010. Svenska miljöteknikbolag ligger långt framme internationellt och svenska lösningar efterfrågas utomlands.

Det finns dock hinder och risker för utvecklingen av exporten av miljöteknik. Ett problem är bristen på stora företag. En stor andel av svenska miljöteknikföretag har färre än 50 anställda. Möjligheten att klara konkurrensen i stora och tunga internationella upphandlingar begränsas av de svenska företagens storlek och därmed möjlighet till ekonomisk uthållighet i en sådan process.

Mot denna bakgrund finns det all anledning för staten att förstärka Exportrådets, Vinnovas och Tillväxtverkets insatser för att skapa reella möjligheter för svenska miljöteknikföretag att expandera.

Stockholm den 28 september 2009

Pia Nilsson (s)

Olle Thorell (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)