Småföretagarombudsman

Motion 2016/17:2282 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en småföretagarombudsman och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är de små och medelstora företagen som är ryggraden i Sverige. Småföretagen behövs i Sverige och det är dessa som tvingas bära en stor del av bördan för att det ska finnas en god möjlighet till sysselsättning framöver. Tyvärr saknar småföretagarna idag någon som ser över deras intressen, inte minst om en konflikt leder så långt som till domstol. Regeringen bör därför införa en småföretagarombudsman som ges i uppdrag att bevaka marknaden och försvara mindre företagares intressen i domstol. Företagare ska ha chansen att vända sig till ombudsmannen om de anser att de behandlats felaktigt. De bör likaså kunna vända sig till ombudsmannen om ärenden med staten har tagit orimligt lång tid att behandla. En småföretagarombudsman skulle samtidigt verka för ett bättre företagarklimat genom att uppmärksamma konkreta brister i företagsklimatet till regering och beslutsfattare.

I hela EU, där de flesta av företagen har sina marknader, är nästan samtliga företag små eller medelstora. Det är samtidigt en oerhört stor skillnad mellan de som ensamma driver sina företag och de som har en hel företagsgrupp. För de som vill få mer tid till det faktiska arbetet att få företaget att växa och slippa onödig byråkrati finns mer att göra i Sverige, samtidigt som det hela tiden bör ske en översyn över gällande företagsklimat. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att införa en småföretagarombudsman.

Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)