Smygfotografering av anställda

Motion 1998/99:Ju805 av Carina Hägg (s)

av Carina Hägg (s)
Ilskan har varit stor under första halvåret bland de anställda
på två av företagen i min valkrets.  På de båda aktuella
företagen  avslöjades att de anställda av arbetsgivaren i smyg
hade övervakats med hjälp av dolda kameror. Det känns
oroande men vi  kan bara hoppas att de båda företagens
agerande var undantag och inte indikation på en ökning av
denna typ av dold övervakning.
Lagen om allmän kameraövervakning upptar enligt 1 § bestämmelser om
användning av övervakningsutrustning (allmän kameraövervakning). Där
föreskrivs också att allmän kameraövervakning skall ske med tillbörlig
hänsyn till den enskildas personliga integritet. I 12 §  beskrivs vad som i
lagen avses med övervakningsutrustning.
Lagen om allmän kameraövervakning bygger på principen att upplysning
om kameraövervakning av enskilda måste lämnas. Av 3 § samma lag
framgår att upplysning om allmän kameraövervakning skall lämnas genom
tydlig skyltning eller på något annat verksamt sätt och att denna upplys-
ningsplikt inträder redan när övervakningsutrustningen sätts upp.
Tillstånd till allmän kameraövervakning regleras i 5 och 6 §§ och undantag
från tillståndsplikten i 7-10 §§. Enligt huvudregeln krävs tillstånd till allmän
kameraövervakning för att en övervakningskamera skall få vara uppsatt så att
den riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde.
Under de förutsättningar som anges i 11 och 12 §§ är allmän kamera-
övervakning tillåten efter anmälan, det vill säga tillstånd krävs inte. Lagen
om allmän kameraövervakning innehåller också bestämmelser om bland
annat bevarande av materiel, ansökan om tillstånd och anmälan, beslut om
tillstånd, tillsyn och så vidare.
Beträffande ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning förtjänar
framhållas att, om övervakningen avser en arbetsplats, yttrande från skydds-
ombud, skyddskommitté eller en organisation som företräder de anställda på
arbetsplatsen skall vara fogat till ansökan.
Men när det gäller allmän kameraövervakning i fabrik, dit allmänheten inte
har tillträde, får övervakning ske idag utan både tillstånd och anmälan. Å
andra sidan gäller upplysningsplikten även om varken tillstånd eller anmälan
krävs och även i de fall då övervakningen avser en plats dit allmänheten inte
har tillträde. De jurister som konsulterats har medgett att det idag är fritt
fram
att i smyg övervaka sina anställda utan efterföljande juridiska konsekvenser.
Frågan om en dold kamera, utan en på förhand känd information, ska kunna
riktas mot en arbetsplats, bör enligt mig tydligt regleras i lagstiftningen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att en kamera som av arbetsgivaren riktas för övervakning mot en
anställd även på enskilt område också skall omfattas av tillståndskravet i
lagen om allmän kameraövervakning.

Stockholm den 12 oktober 1998
Carina Hägg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)