Snabbare hantering av tillståndsärenden hos myndigheter och domstolar

Motion 2021/22:2068 av Sofia Nilsson och Per Åsling (båda C)

av Sofia Nilsson och Per Åsling (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av snabbare hantering av tillståndsärenden hos myndigheter och domstolar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi välkomnar införandet, genom riksdagsbeslut i september 2017, i den nya förvaltningslagen av en sexmånadersgräns för prövning av om beslut då kan tas i ärenden, för vilka beslut då inte redan fattats av myndigheten. Men fler åtgärder behövs för att lagakraftvunna beslut ska kunna fattas snabbare.

Långa beslutstider och höga kostnader för ombud och biträden på grund av överklaganden gör att många företag låter bli att ansöka om tillstånd för utveckling av sin näringsverksamhet och för andra ändamål. En bidragande orsak till långa besluts-processer i förvaltningsärenden är ett ökat antal överklaganden. Detta beror delvis på att vissa ideella föreningar i allt större omfattning getts överklaganderätt som berörda parter. 

Vi anser det angeläget att lagakraftvunna beslut i fler förvaltningsärenden ska kunna fattas snabbare och utan överklaganden. Ideella föreningar och andra har alltid möjlighet att inge sina synpunkter i överklagade ärenden till alla instanser som ska besluta i dem. De intressen som de ideella föreningarna och andra organisationer företräder är normalt allmänna intressen som myndigheterna och förvaltnings-domstolarna har skyldighet att beakta.

Det är önskvärt att ideella föreningar och andra organisationer ges möjlighet att lyfta fram sina synpunkter och speciella kunskaper redan under prövningen i första instans. Därför är det motiverat med en utveckling mot att vissa ideella föreningars och andra organisationers engagemang tillvaratas i större omfattning som remissinstanser i myndigheters beredning av stora och principiellt viktiga ärenden, men inte som parter i juridisk mening i överklaganden av förvaltningsärenden. Detta kan förväntas bidra till bättre beslutsunderlag, mindre antal överklaganden, kortare tid till lagakraftvunna beslut och lägre kostnader för alla berörda.

Sofia Nilsson (C)

Per Åsling (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)