Snålbilstrappa

Motion 2012/13:MJ398 av Stina Bergström m.fl. (MP)

av Stina Bergström m.fl. (MP)

Sammanfattning

Utsläppen från den svenska vägtrafiken har ökat kraftigt de senaste 20 åren. Det är uppenbart att de verktyg som hittills använts för att bryta denna trend varit otillräckliga. De bilar som säljs idag kommer att rulla i många år på våra vägar. Det är därför viktigt att införa styrmedel som gynnar försäljningen av energisnålare bilar och bilar som drivs med förnybara drivmedel. Miljöpartiet vill därför ersätta dagens system med miljöbilsdefinitioner, supermiljöbilspremier och fordonsskattebefrielser för miljöbilar med en bonus-malus-modell vid bilinköp – en snålbilstrappa.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av en snålbilstrappa utifrån en bonus-malus-modell.

Inledning

Regeringen har antagit ett mål om att Sveriges fordonsflotta ska vara fossiloberoende år 2030, men Sverige kommer allt längre bort från det målet. Nyregistreringen av bilar som drivs på förnybara drivmedel minskar, trots att försäljningen av så kallade miljöbilar har ökat de senaste åren. Idag är fyra av tio bilar som säljs så kallade miljöbilar. Men det är försäljningen av dieselbilar som ökar, delvis som en följd av att många dieselbilar definieras som miljöbilar. Dieselbilar uppgick till 63 procent av nyregistreringarna augusti 2012 enligt Trafikanalys, en ökning med 4,4 procentenheter jämfört med augusti föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol och gas stod för 3,4 procent av nyregistreringarna, jämfört med 7,6 procent under augusti 2011.1

Från årsskiftet kommer en SUV med utsläpp på cirka 130 gram CO2 per km kunna kvala in som miljöbil tack vare en tjänstevikt på 2,5 ton.2 Regeringens förslag på en ny miljöbilsdefinition som kopplar utsläppen till bilens vikt är helt fel att gå.

Regeringens supermiljöbilspremie, som infördes den 1 januari 2012, kommer inte heller att innebära några miljöeffekter. Sedan premien infördes har det registrerats 361 supermiljöbilar.3 Med tanke på att det finns närmare 4,5 miljoner bilar i Sverige blir effekten knappast märkbar.

Det finns inga miljöbilar

Vi tycker att begreppet miljöbil är missvisande eftersom det ger intryck av att en bil kan vara miljövänlig. Bilen har dock alltid större miljöpåverkan än exempelvis cykel och gång, oavsett vilket drivmedel den drivs med. För att uppnå våra klimatmål är det viktigt att vi planerar klimatsmart när vi reser och reser kollektivt, går eller cyklar när de alternativen finns.

Men bilen kommer alltid att vara en del av vårt transportsystem och särskilt viktigt för de av oss som bor på landsbygden och inte alltid har tillgång till kollektivtrafik.

Snålbilstrappa

Miljöpartiet anser inte att skattepengar ska användas till att subventionera bilinköp. Miljöpartiet föreslår istället snålbilstrappan. Förslaget bygger på en bonus-malus-modell inspirerad av den som finns i Frankrike. Snålbilstrappan bygger på att bilar som släpper ut lite fossil koldioxid får en bonus som bekostas av bilar som släpper ut mycket koldioxid. Samtliga bilar som säljs i Sverige graderas enligt en skala beroende på energiåtgång och bränsle. Varje år förskjuts skalan så att kraven skärps för att få en kontinuerlig teknikutveckling.

Typ av bil

Klass

Bonus/avgift

Drivmedel

Utsläpp (g CO2/km)

Snål bil

A

Stor bonus

Främst el, möjligen förnybart

Minst utsläpp

Ganska snål bil

B

Liten bonus

Främst el och förnybart, även viss del fossila drivmedel

Små utsläpp

Mediumsnål bil

C

Varken eller

Även fossila drivmedel

Mellanstora utsläpp

Ganska smutsig bil

D

Liten avgift

Främst fossila drivmedel

Stora utsläpp

Smutsig bil

E

Stor avgift

Främst fossila drivmedel

Mycket stora utsläpp

Systemet liknar det som redan finns i EU med en tydlig skala som anger energiåtgång för kylskåp, frysar, tvättmaskiner och spisar.

Kompletterande krav:

  • Utsläppskrav ska tas till biobränslenas faktiska klimatnytta. En miniminivå är de hållbarhetskriterier som tagits fram i EU för att bedöma olika biodrivmedels klimatutsläpp.

  • Värden för partiklar, kväveoxid och buller ska införas.

  • Tunga bilar ska inte få släppa ut mer koldioxid än lätta bilar.

  • Krav på livscykelanalys för bilens totala utsläpp införs.

Införandet av en snålbilstrappa innebär att regeringens supermiljöbilspremie avskaffas och att fordonsskattebefrielsen för så kallade miljöbilar fasas ut.

Stockholm den 3 oktober 2012

Stina Bergström (MP)

Annika Lillemets (MP)

Lise Nordin (MP)

Helena Leander (MP)

Mats Pertoft (MP)


[1]

Trafikanalys månadsstatistik över nyregistrerade fordon aug 2012.

[2]

Gröna bilister, remissvar på miljöbilsdefinition, kvotpliktssystem för biodrivmedel, fordonsbeskattning etc, 9 maj 2012.

[3]

Från och med 1 jan 2011 till och med juni 2012. http://www.bilsweden.se/publika-tioner/pressmeddelanden/bilregistreringar- i juni -och-forsta-halvaret-enligt-prognos.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)