Sociala investeringar lönar sig

Motion 2013/14:Kr258 av Anne Marie Brodén (M)

av Anne Marie Brodén (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att skapa sociala investeringsfonder inom Sveriges kommuner.

Motivering

För att kunna skapa en framgångsrik kommunalpolitik och framförallt ungdomspolitik inom kommuner bör alla Sveriges kommuner arbeta med uppbyggandet av sociala innovationer och investeringar. Detta kommer att bidra att samtliga kommuner i Sverige kommer få en bättre grund att stå på. Idén ”social innovation” är ett initiativ som strävar efter att möta samhällets utmaningar, och som skapar idéer och metoder för hur man ska lösa samhällsproblem på ett innovativt sätt.

Sociala investeringar handlar om att skapa möjligheter för kommuner att göra insatser för barn och ungdomar så tidigt som möjligt i livet dels att mäta effekterna av dessa investeringar. Tidiga insatser/sociala investeringar kan underlätta många barn och ungdomars liv genom att de tidigt hittar en balanserad grund att stå på och kan då få bättre förutsättningar att klara skolan och därmed grunda en stabil självkänsla.

Samhället försöker genom en rad olika insatser att hjälpa barn och ungdomar att nå dessa förutsättningar. Att hjälpa barn och unga som har problem så tidigt som möjligt är bra både för barnen, familjen och för samhället. Investeringstänkandet ger förutsättningar för att styra både mot tidiga insatser och för att nå kunskap om vilka insatser som är mest effektiva.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skulle kunna vara en lämplig aktör vad gäller att initiera arbetet med att få igång kommunerna med att skapa sociala investeringar även sk. socialt investeringskonto. De skulle också kunna uppmanas att arbeta med att se till att det finns information tillgänglig på nationell nivå, förändra dagens regelverk för bokföring av sociala investeringar, verka för användning av sociala investeringskalkyler som gör det möjligt att utvärdera effekter av sociala investeringar inom en kommun.

Sociala investeringsfonder kan vara en av lösningarna på våra samhällsutmaningar. Särskilt med tanke på de utmaningar som vi idag upplever gällande ungdomar som befinner sig i en riskgrupp att hamna snett i samhället. Inom EU har man redan breddat det traditionella innovationsbegreppet till att också inbegripa social innovation och man räknar med att det i dag finns cirka 2 miljoner så kallade ”social economy enterprises” vilket motsvarar ungefär 10 procent av Europas företag. Sociala investeringsfonder är ett verktyg som blivit alltmer populärt för att kunna arbeta med ett socialt investeringsperspektiv.

Genom att kommuner skapar ett socialt investeringskonto, kan kommunstyrelsen forma sig en gripbar bild över hur åtgärder inom den nutida kommunalpolitiken ställs mot förväntade vinster i framtiden.

Det finns i dag ingen samlad statistik på hur många fonder som finns, vilken inriktning de har eller hur de ska följas upp. Arbetet bedrivs i dag i informella nätverk vilket inte underlättar ett gemensamt lärande eller en etablering av de bästa arbetssätten.

En långsiktighet i investeringar inom förebyggande socialt arbete är viktigt.

Risken är om detta inte drivs på eller utvecklas på rätt sätt är att mänskliga och ekonomiska konsekvenser kan stå samhället dyrt. Därför ber jag regeringen att överväga att se över möjligheterna att skapa sociala investeringsfonder inom Sveriges kommuner.

Stockholm den 26 september 2013

Anne Marie Brodén (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)