Socialtjänstlagen

Motion 2008/09:So567 av Margareta Pålsson (m)

av Margareta Pålsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av socialtjänstlagen.

Motivering

Myten om att föräldrar och vårdnadshavare alltid är bra och viktiga för ett barn har lett till att barnen och ungdomarna leds runt i cirklar där de aldrig får frigöra sig från sitt problematiska förflutna. Ingen är perfekt, vare sig som människa eller förälder. Det finns dock tyvärr de som sköter föräldrarollen så dåligt att barnen far illa av att vara i deras närhet. Det kan handla om tonåringar som haft det trassligt under hela sin uppväxttid och slutligen hamnat i familjer där de äntligen börjar få rätsida på tillvaron. Trots tydliga önskemål om att få slippa umgänge tvingas de att möta sitt förflutna och förhålla sig till de trasiga, ombytliga människor som satt dem till världen och sedan försummat dem.

Dessa barn har fullt upp med att hantera sin egen vardag och bör inte påföras de vuxnas bekymmer och oskick. Att tvinga barn till umgänge med människor som inte bistår dem i deras utveckling är ett svek och går stick i stäv med vad som står i FN:s barnkonvention om att sätta barns bästa i främsta rummet. En förälder som upprepat förnedrar eller driver med sina barn har helt enkelt förverkat rätten till umgänge.

För trygga barn i sunda skilsmässofamiljer finns rätten att välja. Barn till föräldrar som är skilda har förhållandevis stor makt över om de vill träffa sin umgängesförälder eller ej. Vi bör se över lagstiftningen så att detta gäller för alla barn.

6 kap. 2 b § föräldrabalken:

Vid avgörande enligt detta kapitel av frågor som rör vårdnad, boende och umgänge skall hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Lag (1998:319).

1 kap. 2 § socialtjänstlagen:

När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år.

3 kap. 5 § socialtjänstlagen:

Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.

När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad.

Barn som far riktigt illa i Sverige i dag omhändertas av det sociala och placeras i familjehem eller motsvarande. För dem gäller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. 14 § säger följande:

Socialnämnden har ett ansvar för att den unges behov av umgänge med föräldrar och vårdnadshavare så långt möjligt tillgodoses.

Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård enligt denna lag, får socialnämnden

1. besluta hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar som har umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal skall utövas, eller

2. besluta att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldrar eller vårdnadshavare.

Socialnämnden skall minst en gång var tredje månad överväga om ett sådant beslut som avses i andra stycket fortfarande behövs. Lag (2003:406).

Denna bestämmelse tolkas ofta av socialtjänstförvaltningar som att barn och unga skall beredas umgänge med föräldrar och vårdnadshavare så långt möjligt. Det är en annan inställning till umgänget än vad som syns i andra lagar och medger inte att barn och unga kan välja bort umgänge med sina föräldrar eller vårdnadshavare.

Stockholm den 2 oktober 2008

Margareta Pålsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)