Sökbarhet för anmälningar som gäller barn

Motion 2022/23:1975 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra socialtjänstlagen så att anmälningar som gäller barn blir sökbara, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Kommunernas socialtjänst har ansvar för att barn och ungdomar som växer upp under svåra förhållanden får det stöd och den hjälp som de behöver. Det är allas vårt ansvar att uppmärksamma socialtjänsten om vi misstänker att ett barn far illa.

Enligt socialtjänstlagen ska en bedömning göras genast om ett barn är i behov av omedelbart skydd, om en utredning ska inledas eller alternativt att en utredning inte ska inledas. Att inte inleda en utredning kan grundas på att det inte finns skäl till oro, men det kan också grundas på att orosanmälan varit anonym och alldeles för diffus. Bedömningen ska dokumenteras.

Om socialtjänsten väljer att inte inleda utredning får dokumentationen enbart förvaras kronologiskt. Det är inte tillåtet att söka bland de anmälningar som kommit in där det enbart gjorts förhandsbedömningar. Det kan innebära att det kan ha förekommit ett flertal av varandra oberoende orosanmälningar där var och en inte föranleder en utredning, men där de sammantaget kan visa en bild av ett barn i stort behov av stöd. Det kan innebära att vi missar ett barn som är i stort behov av samhällets stöd.

I dag finns stora begränsningar i att ta del av historiken av tidigare anmälningar, som inte lett till en utredning. Ett steg mot att komma till rätta med problemet är att kunna undersöka tidigare orosanmälningar, och därmed kunna se helhetsbilden för orosanmälningar kring enskilda barn.

Att barn och ungdomar växer upp under trygga förhållanden är otroligt viktigt. Barnets bästa måste alltid vara i fokus. Med anledning av ovanstående behövs en förändring av Socialtjänstlagen så att anmälningar som gäller barn blir sökbara.

 

 

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)