Spärren till riksdagsval m.m.

Motion 1998/99:K208 av Sten Andersson (m)

av Sten Andersson (m)
Enligt undertecknads uppfattning är en av nuvarande
spärregler för att ett parti skall bli invalt i riksdagen för låg.
Regeln som ger ett riksdagsmandat vid uppnådda 12 procent
i en valkrets kan däremot behållas. Antalet
riksdagsledamöter bör minskas från nuvarande 349 till 175.
Däremot bör spärren som garanterar riksdagsmandat vid
valresultat på fyra procent i hela riket höjas till åtta procent!
Dessutom bör undersökas huruvida det är praktiskt möjligt
att på valsedeln kunna markera för näst bästa parti i de fall
förstahandsvalet inte ger det valda partiet riksdagsmandat.
Ökad spärr för riksdagsmandat innebär att majoritetsförhållandet i riks-
dagen blir klarare och bör ge bättre möjligheter till en för landet gynnsam
politik. Sedan lång tid tillbaka har det i riksdagen funnits alltför många
parti-
er med ett valresultat strax över fyra procent. Detta har inte skapat nödvändig
politisk stabilitet. Små partier har oftast lyckats förhandla sig till
"fördelar"
som inte motsvarar deras valresultat vilket gör att väljarnas åsikt riskerar att
sättas ur spel.
En minskning av antalet riksdagsledamöter till 175 gör att vi får en nivå på
antalet som bättre motsvarar befolkningsantalet på det vis som gäller i många
andra länder. Dessutom bör förslaget skapa möjligheter till bättre nödvändig
service för riksdagsledamöter utan att det kostar mer pengar.
Regeringen bör tillsätta en utredning där i motionen upptagna spörsmål
kan behandlas.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av en utredning avseende spärrar till riksdagsval och
antalet riksdagsledamöter.

Stockholm den 7 oktober 1998
Sten Andersson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)