Spårvägsutbyggnad i Skåne

Motion 2018/19:1405 av Rasmus Ling och Emma Berginger (båda MP)

av Rasmus Ling och Emma Berginger (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att särskilt beakta behovet av spårvägsinvesteringar i Skåne och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att åstadkomma den minskning av koldioxidutsläpp och andra växthusgaser som är helt nödvändig för att nå klimatmålen, så behöver krafttag tas. Inte minst gäller detta på transportområdet. Oljeanvändningen måste fasas ut snabbt både i persontrafik och i godsflödet, men det finns också goda skäl att minska privatbilismen, inte minst i storstäderna.

Effektiv och kapacitetsstark kollektivtrafik där många människor bor är bra för miljön, men det rymmer samtidigt många andra fördelar. När människor åker i spårvagnar, pendeltåg, bussar eller tunnelbana, så minskar bullret jämfört med om människor åker i egna bilar. När vi åker tillsammans behöver mindre yta tas i anspråk, och det blir mer plats för bostäder och parker, till mötesplatser och lekplatser.

En spårvagn har liksom tåg ett lågt rullmotstånd tack vare stålhjul mot stålräls, vilket gör den mycket energieffektiv. Spårvagnar drivs med el och har därför inte lokala utsläpp. Väljs förnyelsebar el är spårvägen därför mycket miljövänlig. Kapaciteten är två till tre gånger så hög som för en ledbuss enligt en rapport från Spårvagnsstäderna.

Moderna spårvagnar erbjuder ett bekvämt sätt att resa kollektivt och har därför större potential än buss att locka nya resenärer till kollektivtrafiken. Byggandet av spårväg genererar också ökade fastighetsvärden och investeringsvilja, vilket kan ge ökat bostadsbyggande och stadsförnyelse längs med de stråk där spåren byggs.

Under mandatperioden 2014–2018 har regeringen satsat på stadsmiljöavtal som möjliggör medfinansiering i lokala investeringar i infrastruktur för kollektivtrafik och cykel. Stadsmiljöavtalen lämpar sig särskilt väl för medfinansiering av spårvägsinvest­eringar.

I Lund så har byggnaden av en ny spårvagnslinje påbörjats. Planer för detta har också funnits i Malmö och Helsingborg, men har av olika skäl stannat av. Det främsta skälet var att allianspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna stoppade planerna i Region Skåne. Det finns goda skäl att ta upp den diskussionen på nytt. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna som sin mening.

Rasmus Ling (MP)

Emma Berginger (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)