Spelverksamhet och serveringstillstånd

Motion 2012/13:Kr223 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om spelverksamhet och serveringstillstånd.

Motivering

För att kunna bedriva automatspel med penningvinst måste idag en näringsidkare inneha rätten att servera alkohol. Det kan tyckas märkligt att alkohol och spel sammankopplas på det viset, men det kunde måhända vid tiden för lagens tillblivelse vara ett sätt att tillse att den som ansvarar för verksamheten passerat myndighetsgranskningen vad gäller exempelvis vandel och ekonomi.

Det hindrar dock inte att lagen i sig på ett tydligt sätt sammankopplar alkohol med penningspel. Tidigare regleringar stadgade till och med att vinster i automatspel inte fick betalas ut i kontanter varför valmöjligheterna för den person som vunnit mer eller mindre utsträckte sig till att inköpa alkohol för vinsterna. Även om reglerna förändrats till det bättre är den nuvarande regleringen inte tillfredsställande.

De kriterier för kontroll av näringsverksamhet som erbjuder penningspel är idag föråldrade och motverkar många gånger sitt syfte. Istället för att få kontroll på penningspel har denna verksamhet istället många gånger, då den inte sker på ställen med alkoholservering, flyttats ner i illegala lokaler där spelen många gånger kontrolleras av den organiserade brottsligheten.

De butiker som idag är representanter för Svenska Spel och ATG har en mycket tydlig ekonomisk kontroll vad gäller inbetalningar av både olika avgifter och skatt. På samma sätt har dessa butiker en noggrann uppföljning av tillämpningen av ålderskontroll och ett strängt sanktionssystem vid försummelse av ålderskontroll. Dessa butiker har därmed i praktiken större krav på redovisning och skattekontroll än huvuddelen av landets restauranger med spelautomater.

Genom att inte tillåta att penningspel genom automater får ske utanför krogmiljön har denna reglering bidragit till att skapa en illegal marknad för automatspel över hela landet. Detta istället för att tillåta seriösa handlare att erbjuda sina kunder automatspel i en kontrollerad miljö utan alkoholservering.

Enligt lotterilagen ska den som ansöker om tillstånd för spel bland annat styrka att sökanden inte är försatt i konkurs eller har näringsförbud samt visa intyg om yrkesmässig kompetens och handlingar som styrker sökandens vandel. Givetvis bör de butiksägare som önskar erbjuda automatspel kunna möta samma krav. Men att förhindra automatspel utanför serveringslokaler bara för att de inte kan servera alkohol är inte en godtagbar reglering.

Stockholm den 11 september 2012

Jan R Andersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)