Sprutbyte

Motion 2009/10:So238 av Cecilia Magnusson (m)

av Cecilia Magnusson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte tillåta sprututbyte för narkomaner.

Motivering

Huruvida svensk sjukvård ska tillhandahålla kanyler för missbrukare har diskuterats under lång tid och många förespråkare och motståndare har uttryckt sina ståndpunkter. Den förra socialdemokratiska regeringen gjorde det möjligt för landsting att starta sprututbytesprogram. Det är ett beslut som bör återtas då dessa program är fel väg att gå för att bekämpa narkotikan och en överskattad metod för att förhindra hiv bland injektionsmissbrukare.

Det övergripande mål som statsmakten har satt upp för narkotikapolitiken är ett narkotikafritt samhälle. Detta har sedan delats in i tre mer konkreta mål, nämligen att minska nyrekryteringen till missbruk, att förmå fler missbrukare att upphöra med sitt missbruk och att minska tillgången på narkotika. Inte minst tillgången på narkotika har stor betydelse för ungdomars drogvanor, och polisens strategi är därför att öka den s.k. söktiden, dvs. den tid det tar att få fram narkotika. Flera studier visar även att sprututbytesprogram inte har varit det effektiva verktyg man hoppats på i kampen mot hiv bland injektionsmissbrukare och att det heller inte på lång sikt hjälper människor från sitt missbruk utan ibland snarare har motsatt effekt.

Gatupriserna på narkotika är i dag stabila eller sjunkande, vilket visar att det tidigare konstaterandet är riktigt. Tillgången på narkotika har ökat kraftigt i Sverige. Ett naturligt sätt att möta denna ökade tillgång och samtidigt arbeta aktivt med att nå de narkotikapolitiska målen vore att satsa på tull och polis.

Det är förbjudet enligt lag att befatta sig med narkotika, och sprututbytesprogrammet sänder då mycket märkliga signaler i förhållande till den lagstiftning som jag uppfattat att vi alla är mycket eniga om.

När Socialdemokraterna gjorde det möjligt för landstingen att tillhandahålla sprutorna, verktygen för missbruket, gav de en mycket underlig signal till narkomaner, narkomanvården och människor i allmänhet. De har äventyrat en klar och rak linje i narkotikafrågan utan att säkerställa effekter vad gäller bekämpning av hiv och ställt till allmän oreda i något som faktiskt är ganska klart.

Just nu är Sverige i särskilt stort behov av en klar, rak och restriktiv linje i narkotikapolitiken med tanke på de drogliberala vindar som blåser i olika delar av Europa. Av alla de medel som står myndigheterna till buds för att minska hivspridningen och andra negativa konsekvenser av injektionsmissbruket är sprutbyte långt ifrån optimalt och därtill oansvarigt. För att upprätta den restriktiva narkotikapolitiken måste möjligheten att byta sprutor tas bort och bekämpandet av injektionsmissbruk istället koncentreras till beroendevård och rådgivning.

Stockholm den 28 september 2009

Cecilia Magnusson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)