Stärk förutsättningarna för svensk turism- och besöksnäring

Motion 2021/22:892 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka förutsättningarna för svensk turism- och besöksnäring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under 2018 ökade turismen i Sverige med 6 procent jämfört med året innan och omsatte 337 miljarder kronor. Sysselsättningen inom turismen har sedan år 2000 ökat med 32 procent. Turismnäringen är ofta ett sätt för särskilt unga och utrikes födda att ta ett första steg in på arbetsmarknaden.

Besöksnäringen är av stor betydelse för hela Sverige och särskilt för Jämtlands län. Under 2019 registrerades drygt 3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i länet. Det motsvarar 18,8 gästnätter per person och år, att jämföra med genomsnittet för riket på 4,9.Även övriga regioner i norra Sverige visar på betydelsen av turism- och besöksnäringen. Utländska turisters efterfrågan till den svenska naturen, jakt, fiske, skidåkning och andra populära friluftsaktiviteter gör mycket för turismen i dessa regioner.

De kulturella och kreativa näringarna, folks intresse för kulturupplevelser, upptäcka och smaka på de kulinariska sevärdheterna i Sverige, ger många näringar ute på landsbygden en chans att växa och öka attraktiviteten i hela Sverige.

Besöksnäringens förutsättningar för att överleva och växa ytterligare, bygger på goda ekonomiska villkor för näringen, där är den rödgröna regeringens kraftigt höjda kostnader för att anställa unga, är ett hårt slag mot näringen.

Det finns ett gemensamt intresse att ta tillvara på möjligheter för att utveckla nya typer av produkter och tjänster. Att skapa goda förutsättningar för besöksnäringen att växa efter egna förutsättningar är politikens viktigaste uppgift.

Besöksnäringen består till stor del av småföretag. Det är därför viktigt med regelförenklingar för små och medelstora företag, samt marknadsföring via Visit Sweden, en samägd organisation av Svensk Turism och staten.

Alliansregeringen sänkte bl.a. restaurangmomsen, det är också positivt att den rödgröna regeringen gick vidare med Alliansens förslag kring förenklingar kring högkostnadsskydd för småföretag vid sjukskrivning.

Med anledning av ovanstående anser jag att förutsättningarna för svensk turism- och besöksnäring bör stärkas.

Saila Quicklund (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)