Stärk medborgarnas ställning gentemot it-jättarna

Motion 2018/19:2604 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige inom EU ska verka för att medborgarna får en starkare ställning gentemot it-jättarna, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

När jag som studerande läste George Orwells bok, 1984, uppfattade jag den som ett spännande framtidsscenario utan särdeles stor realism. Idag kan jag konstatera att författaren har fått både rätt och fel. Hans oro för den starka staten som kontrollerar alla människor har vi sluppit så till vida att antalet diktaturer och totalitära regimer har minskat i världen men istället har det vuxit fram internationella företag som i praktiken har mer kontroll över medborgarna än vad medborgarna själva inser.

Många avtal är konstruerade på ett sådant sätt att den enskilde i praktiken avsäger sig rätten till den egna texten, bilden, låten m.m. när man delar den på nätet. Detta kan man förhindra genom att tacka nej till att vara med i de enskilda företagens nätverk. Problemet är bara att nätverken idag är en så integrerad del av vardagslivet att det i praktiken är svårt att vara utan dessa digitala gemenskaper.

Utöver att företagen har en så dominerande ställning att man till viss del kan jämföra dem med en form av social infrastruktur som underlättar vardagslivet, utgör de samtidigt organisationer som samlar in stora mängder av information avseende den enskildes liv. Hade enskilda stater samlat in lika mycket information som exempelvis FB gör hade det omgärdats av lagar och regleringar men nu när det sker i bolagsform så är det en enskild relation mellan den enskilde och företaget.

Det är svårt att se hur den enskilde skall kunna hantera detta på ett bra sätt. Enligt subsidiaritetsprincipen skall beslut fattas på lägsta möjliga effektiva nivå. Det är därför nödvändigt att se över vad som kan göras för att stärka den enskildes integritet på nätet. Inom mediabranschen finns exempelvis ansvariga utgivare som tar ansvar för vad som publiceras i en tidning men inom nätet kan mobbning, sexuella övergrepp och hot existera utan att någon inom företagen egentligen äger det faktiska ansvaret.

Sverige bör agera inom EU för att stärka den enskildes rättigheter gentemot de multinationella företagen som drar nytta av den enskildes behov av digital infrastruktur. Detta görs bäst genom en lagstiftning som hindrar multinationella företag från att skapa avtal som kränker den enskildes integritet. Vi bör därför arbeta inom EU för att skapa en gemensam lagstiftning som skyddar den enskilde gentemot de digitala jättarnas utnyttjande av den enskilde.

 

 

Magnus Jacobsson (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)