Starkare skydd av fornlämningar

Motion 2021/22:324 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ett starkare skydd av fornlämningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska arkeologer kastar i dag amulettringar och andra urgamla fornfynd från järn­åldern och vikingatiden till synes som följd av ett snedvridet marknadstänkande. Enligt en arkeolog vid Stockholms länsmuseum, Johan Runer, finns det i dag order från läns­styrelserna att så få fynd som möjligt ska tillvaratas, och han menar att ingen i arkeolog­branschen vill få ett rykte om sig som fyndkramare. I en krönika i Svenska Dagbladet har Runer vittnat om en arkeologisk förundersökning av boplatslämningar från brons- och järnåldern inför ombyggnaden av Trafikplats Flädie på E6 utanför Lund. Han hänvisar till Riksantikvarieämbetets öppna arkiv (bland annat rapport 2016:38) där det framgår att mynt, knivar, ornamenterade bleck, en ring och en vikt från vikingatiden eller tidig medeltid hamnat i kolumnen gallrade. Av kostnadsskäl gallrar man enorma mängder unika föremål, som hade sparats i en lång rad andra länder. Det är inte rimligt att kultur­arvet läggs ut på entreprenad till lägstbjudande där många historiska och unika föremål slängs. Det är inte heller rimligt att svensk historia och vårt kulturarv aktivt raseras, som följd av att det för stunden inte prioriteras tillräckligt. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som syftar till ett starkare skydd av fornlämningar.

Markus Wiechel (SD)

Sara Gille (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-23 Granskad: 2021-09-23 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)