Stärkt infrastruktur inom stråket Stockholm–Oslo

Motion 2018/19:1924 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att stärka infrastrukturen inom stråket Stockholm–Oslo och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Norge är Sveriges största exportmarknad och länderna har den största gemensamma arbetsmarknaden i Norden. Oslo och Stockholm är de två huvudstäder i Europa som växer allra snabbast. En förstärkt infrastruktur mellan dessa två huvudstäder skulle gynna den ekonomiska utvecklingen och tillväxten i båda länderna. Enligt en åtgärds­valsstudie som Trafikverket presenterade under 2017 finns det dock stora brister i infrastrukturen utmed stråket Stockholm–Oslo. Framförallt beträffade järnväg och väg.

Utmed stråket Stockholm–Oslo ligger bland annat Örebro och Karlstad vars tillväxt och regionala utveckling också skulle gynnas av en förstärkt infrastruktur och bättre kommunikationer. Längs med stråket Stockholm–Oslo bor närmare fyra miljoner människor fördelat på över 50 kommuner.

Järnvägstrafiken mellan Stockholm och Oslo, via Karlstad, saknar i dag tillräcklig kapacitet för både persontransporter och godstransporter. Ett skäl är att trafiken på Värmlandsbanan har ökat med närmare 90 procent under det senaste årtiondet. Trafikverket klassar därför denna bana som överbelastad. Snabbare och effektivare transporter behövs för att öka tillväxten och den regionala utvecklingen utmed stråket.

Idag tar det närmare fem timmar att ta tåget från Stockholm till Oslo. Det är en orimligt lång tid i ljuset av att det bara är drygt 50 mil mellan de två huvudstäderna. Oslo är även den vanligaste slutdestinationen för flygpassagerare med närmare 1,4 miljoner resenärer varje år. Idag är det endast 12 procent av resenärerna mellan Stockholm och Oslo som tar tåget. En bättre järnvägstrafik där restiden skulle kunna pressas ner till 02:55 genom nya tågbanor mellan Lilleström och Arvika samt Karlstad och Örebro skulle öka tågresandet högst avsevärt och även ha positiva effekter för miljön.

E18 mellan Stockholm och Oslo bör också förstärkas genom att bli mötesfri hela vägen. Ett betydande arbete har skett väster om Karlstad, men mer arbete återstår inte minst för att säkra vägnätet från Valnäs till Töcksfors. Det är den enda sträckan på E18 som inte är mötesseparerad. Tyvärr är denna sträcka på förekommen anledning även hårt olycksdrabbad.

Riksdagen bör därför ge regeringen i uppdrag att överväga att förbättra transport­infrastrukturen mellan Stockholm och Oslo.

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)