Stärkt trafikskadeersättning

Motion 2007/08:C310 av Hans Hoff (s)

av Hans Hoff (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stärkt trafikskadeersättning.

Motivering

Till de svenska försäkringsbolagen anmäls varje år 50 000 till 55 000 fall av personskador som uppkommit i trafiken. Ersättning för personskador lämnas i form av trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen från 1975.

Trafikskadenämnden har funnits sedan 1936. Nämndens uppgift är att verka för en enhetlig och skälig personskadereglering inom trafikförsäkringen. Trafikskadenämnden är administrativt knuten till och finansieras av Trafikförsäkringsföreningen, som i sin tur finansieras av försäkringsbolagen. Nämnden sammansätts av jurister, representanter för de fackliga organisationerna samt representanter för försäkringsbolagen. Vid reglering av skador och om skadan överstiger en bedömd invaliditet på tio procent ska försäkringsbolaget rådfråga nämnden. Är den bedömda invaliditeten under tio procent finns inte denna skyldighet. Försäkringsbolaget kan lyfta upp frågan till nämnden; det kan dock inte den skadade. Den skadades tvist om ersättning från försäkringsbolaget kan dra ut på tiden och kan i vissa fall handla om att slutregleringen inte har ägt rum efter sju år. Den skadade har därmed ett klart underläge gentemot försäkringsbolaget vid tvister och den skadade har inte heller möjlighet att föra frågan vidare till trafikskadenämnden. Jag anser att den skadade måste få en betydligt starkare ställning i förhållande till försäkringsbolagen vid reglering av ersättning av personskador som uppkommit i trafiken.

Stockholm den 25 september 2007

Hans Hoff (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare