Starta eget-lån för unga vuxna

Motion 2021/22:87 av Dennis Dioukarev (SD)

av Dennis Dioukarev (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett starta eget-lån för unga vuxna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har genom historien varit ett föredöme vad gäller den nationella innovations­kraften i produkt-/servicesektorn. Bakom de många framgångssagorna där svenska småföretag har blivit storföretag står driftiga och ofta unga individer som är beredda att ta såväl sociala som ekonomiska risker för att förverkliga sina affärsidéer. I dag ser vi tyvärr en negativ trend i synnerhet bland unga vuxna (under 30 år) där fler väljer att ta en anställning istället för att våga satsa på sin egna affärsidéer. Trots att nyutexamine­rade ungdomar ofta är mer benägna att ta risker för att genomföra sina företagsidéer, själva eller tillsammans med sina studievänner, så väljer många att avstå på grund av den privatekonomiska osäkerhet som ett nystartat företag innebär.

För att stimulera egenföretagande bland unga vuxna bör därmed regeringen åläggas att utreda huruvida ett statligt startaeget-lån kan utformas likt CSN:s studielån, som har en fixerad månatlig utbetalning som motsvarar beloppet för existensminimum. Detta är avsett för att delbekosta den nystartade företagarens privata levnadskostnader under det första året. För att ge låntagarna de bästa förutsättningarna för att framgångsrikt genom­föra sina affärsidéer så bör låntagare uppfylla krav så som en väluttänkt affärsplan samt inneha en yrkes- eller högskoleutbildning som motsvarar grundkunskaperna i det verksamhetsområde som företaget verkar inom.

Ett startaeget-lån för unga vuxna bör ses som ett kraftigt verktyg från statligt håll som leder till att nyutexaminerade ungdomar ges en möjlighet att tillämpa sina kun­skaper i en riktig affärsrörelse och därmed erhålla värdefull erfarenhet och kunskap om företagande som kan ses som en praktisk vidareutbildning.

Dennis Dioukarev (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-22 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)