Statens fastighetsbestånd

Motion 2007/08:Fi255 av Tomas Tobé (m)

av Tomas Tobé (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att statliga myndigheters, verks och bolags fastighetsbestånd borde avyttras där behovet av staten som ägare är lågt.

Motivering

Vasallen AB är ett av staten helägt fastighetsutvecklingsbolag med uppgift att förvärva, omvandla och utveckla nedlagda regementen och andra försvars­fastigheter till attraktiva och levande stadsdelar med ny verksamhet. Bolaget bildades 1997 och sedan dess har 24 anläggningar förvärvats varvid tolv anläggningar är utvecklade och sålda.

Genom ett affärsmässigt och långsiktigt utvecklingsarbete har fastigheter som staten ägt och inte längre behöver tillfört ett flertal orter nya möjligheter och dessutom skapat ett ekonomiskt mervärde för ägaren. Hitintills har Vasallen AB delat ut totalt 2,3 miljarder kronor till staten.

Den svenska staten äger idag genom sina myndigheter och bolag ett mycket stort fastighetsbestånd, till exempel inom Fortifikationsverket. Samtidigt pågår en utveckling, inte minst genom inriktningsförändringar för Försvarsmakten, som ger ett minskande behov av att ägandet kvarstår hos staten.

Grundläggande för fastighetsmarknaden är att fastigheter utan pågående verksamheter och gällande hyresavtal betingar ett lågt värde medan fastigheter med expansiva och livskraftiga hyresgäster betingar ett högt värde. Därför borde den svenska staten påskynda processen med att minska statens fastighetsbestånd.

För att de statliga tillgångarna ska kunna utnyttjas fullt ut krävs att riksdag och regering ger tydliga direktiv och inriktningsbeslut till respektive bolag och myndighet om avyttring av fastigheter.

Stockholm den 2 oktober 2007

Tomas Tobé (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)