Statens kulturråd

Motion 2007/08:Kr328 av Fredrik Schulte (m)

av Fredrik Schulte (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ändring i 8 § förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ändring i 2 § förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Motivering

Statens kulturråd har som övergripande uppdrag att förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som regering och riksdag beslutar om, däribland att fördela statligt stöd inom kulturområdet. Principerna för fördelningen av statliga kulturbidrag regleras dock i sin tur utförligt av ett antal bidragsförordningar. Bland dessa förekommer bland annat förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek och förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet, som båda är i behov av korrigering.

I 8 § förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek stipuleras att en förutsättning för att erhålla statligt stöd är att ”kommunen för det år bidraget betalas ut avsatt egna medel till inköp av medier till folk- och skolbibliotek för ett belopp som uppgår till minst summan av föregående års medieanslag och att den del av anslaget som avser medier för barn och ungdomar inte minskar”. Att kommunen själv betalar ut ett medieanslag är fullt rimligt för att erhålla bidrag, liksom att ett belopp avsätts för ändamål som riktar sig till barn och ungdomar (i syfte att stimulera läsande bland unga människor). Statliga kulturbidrag bör inte användas för att finansiera kommunal verksamhet. Däremot är det märkligt att det kommunala anslaget kategoriskt inte får understiga summan av föregående års medieanslag. Även om ett statligt kulturbidrag som sagt inte får betraktas som en förevändning att sänka kommunens kostnader för medieanslag, är det inte rimligt att kommuner som av olika skäl väljer att göra engångssatsningar på bokinköp drabbas. En kommun kanske vill öppna en ny biblioteksfilial och måste därmed bygga upp ett nytt grundbestånd. Konsekvensen av detta kan alltså bli att biblioteken drabbas av ett sänkt statligt stöd året efter. Detta stimulerar inte till ett ökat satsande på biblioteksverksamhet från kommunernas sida. Därför bör förordningen skrivas om så att hänsyn tas till eventuella engångssatsningar.

Även förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet är i behov av förändring. Där anges i 2 §: ”Statsbidrag lämnas endast till regionala och lokala institutioner som också får bidrag från ett landsting, en kommun eller någon annan huvudman.” Förordningen signalerar en märklig inställning till kulturverksamhet. Om en nytillträdd majoritet t.ex. drar in bidragen till en kulturverksamhet som också emottar statsbidrag, försvinner även det senare. Att en ny majoritet gör en annan bedömning än den tidigare kommunledningen och Statens kulturråd förändrar inte premisserna för varför Kulturrådet i första början beviljade bidraget. Verksamheten kan fortfarande vara av sådan karaktär att den bör erhålla statligt stöd. Skall då en tillfällig majoritet fullständigt underminera det ekonomiska stödet till samma verksamhet? Förordningen bör ändras så att Statens kulturråd kan bevilja bidrag oavkortat till landsting, kommuner eller andra huvudmän.

Stockholm den 4 oktober 2007

Fredrik Schulte (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)