Statistik över vårdnadstvister

Motion 2011/12:Ju380 av Margareta Sandstedt (SD)

av Margareta Sandstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skyldighet för den myndighet som regeringen bestämmer att föra statistik i vårdnadsmål.

Motivering

I dagsläget finns det ingen sammanhållen statistik för jämställdhet i vårdnadstvister. Tillförlitlig statistik är ett nödvändigt redskap som dels underlättar reflektion, dels ger en fingervisning om hur rättssäkert vårt domstolsväsende är. Det har argumenterats att gemensam vårdnad torde vara det bästa för barnet. Det har även argumenterats för att män och kvinnor är lika goda vårdnadshavare. Rimligen borde det därför i första hand vara en överhängande del tvister i vårdnadsmål som utmynnar i en dom om gemensam vårdnad. I andra hand borde fördelningen av män respektive kvinnor som får ensam vårdnad vara lika. Jag misstänker, med anledning av missförhållandena i Lund, att så inte är fallet.

Domstolarna har centrala register över handlagda mål, parter och domslut. Domstolsverket som tillsynsmyndighet borde kunna sammanställa, årligen, statistik län för län över hur fördelningen ser ut i avgjorda mål. Regeringen bör därför ge Domstolsverket i uppdrag att fortlöpande föra statistik som, liksom SCB:s, är tillgänglig för envar som önskar via dess hemsida.

Det kommer förvisso alltid finnas faktorer i det enskilda fallet som avgör till den enes eller den andres fördel, men om statistiken utvisar ett för högt utfall åt det ena eller andra hållet är det ett varningstecken på att något måste göras när det gäller arbetet på familjerätterna eller i domstolarna. En sammanhållen statistik underlättar även för enskilda medborgare att kunna följa huruvida domstolarna och i förlängningen familjerätterna i deras län verkligen inte har förutfattade meningar om vilket kön som är mest lämpligt att agera som vårdnadshavare.

Stockholm den 5 oktober 2011

Margareta Sandstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)