Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

Motion 2016/17:757 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att garantera full ersättning till drabbade personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslog i våras en ny lag om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinationen vilket gick igenom i riksdagen då samtliga övriga riksdagspartier ställde sig bakom den. Den nya lagen innebär att staten ska betala ersättning för personskada till personer som har fått narkolepsi som med övervägande sannolikhet har orsakats genom användning av vaccinet Pandemrix.

Vid vaccinationen med Pandemrix fanns ett stort samhälleligt intresse för att uppnå en hög immunitet i befolkningen för att minska spridningen av sjukdomen. Därför förde staten en massiv kampanj för att så många som möjligt skulle vaccinera sig mot svininfluensan.

I många fall vaccinerade man sig inte enbart för sin egen del utan man ville vara solidarisk mot riskgrupper och man ville följa samhällets rekommendationer. Detta bidrog sannolikt till att antalet dödsfall i Sverige var lägre än i många andra länder.

Det är av yttersta vikt att det även fortsättningsvis finns en hög tilltro till hälso- och sjukvården när det gäller myndigheternas rekommendationer om vaccinering. Därför fordras det att staten tar fullt ansvar för eventuella oförutsägbara skador som uppstod vid vaccinationen med Pandemrix.

Sverigedemokraterna var i stora drag positiva till förslaget om statlig ersättning till barn och unga som drabbats av narkolepsi efter att ha vaccinerats med Pandemrix. Sverigedemokraterna delade dock inte propositionens förslag om att den sammanlagda ersättningen från läkemedelsförsäkringen och staten ska vara begränsad till högst tio miljoner kronor per person.

Många av de drabbade och deras familjer svävar i stor ovisshet om vilken arbetsförmåga de kommer att ha i framtiden. För dessa personer kan en garanti om full ekonomisk trygghet ha stor betydelse för livskvaliteten.

Vi ställde oss förvisso bakom regeringens proposition men avstyrkte förslaget i propositionen om en beloppsgräns på 10 miljoner kronor då vi anser att staten bör garantera full ersättning till de drabbade, även gällande belopp över tio miljoner kronor om det skulle aktualiseras.

Vi yrkar därför på att utreda möjligheten till att garantera full ersättning till de drabbade och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

Carina Herrstedt (SD)

Christina Östberg (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)