Statlig infrastruktur för nästa generations mobilnät

Motion 2012/13:T497 av Erik Almqvist (SD)

av Erik Almqvist (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda för- och nackdelar med att bygga nästa generations mobilnät som statlig infrastruktur öppen för fri konkurrens.

Motivering

Licenser för uppbyggnad av såväl 3G- som 4G-näten såldes till privata operatörer i syfte att dessa var och en skulle kunna bygga separata, eller i vissa undantagsfall gemensamma, nät.

Att främja konkurrens på datatrafikmarknaden är bra, men frågan är om modellen med privat infrastruktur gynnar konkurrensen. Ytterst få operatörer har råd att bygga en egen infrastruktur för många miljarder kronor. Dessutom leder modellen till att master placeras ut långt ifrån optimalt, då varje parallellt nät i första hand prioriterar master i samma områden för att i första hand täcka de mest trafiktäta delarna av landet.

Med ett gemensamt statligt mobilnät skulle täckningen kunna bli bättre samtidigt som strålningen eventuellt skulle kunna reduceras i många områden med parallella master. Om staten sedan håller nätet helt öppet för enbart privata operatörer och tjänsteleverantörer så skulle sannolikt konkurrensen på operatörsmarknaden fungera bättre då fler operatörer skulle ha råd att delta då den ekonomiska barriären in till marknaden skulle vara betydligt lägre.

Mot bakgrund av detta bör regeringen utreda för- och nackdelar med att låta nästa generations mobila nät byggas av staten för att sedan tillgängliggöras som plattform för fri konkurrens mellan privata operatörer och tjänsteleverantörer.

Stockholm den 5 oktober 2012

Erik Almqvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)