Statlig närvaro i Fyrbodal

Motion 2021/22:979 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ökad statlig närvaro i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Från 2010-talet och framåt har frågan om statens närvaro i Sveriges kommuner blivit uppmärksammat på olika sätt. Inte minst gäller det Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. De senaste åren har dessa frågor blivit belysta i olika utredningar och rapporter. I takt med att statlig service har försvunnit från kommunerna i Fyrbodal har debatten ökat om bristerna detta medfört. Den statliga närvaron och servicen är viktig för den lokala och regionala utvecklingskraften och för att hela Sverige ska leva.

I takt med den ökade centralisering har också medborgarnas tillgänglighet och närhet till de välfärdsystem som är av statlig karaktär fått en ny innebörd. Den fysiska närvaron i mindre kommuner har så gott som upphört. Myndigheternas svar på utmaningarna har blivit Statens servicecenter vilka har utvecklats i flertalet kommuner.

En viktig policy i Västra Götalandsregionen med hänsyn till regionens roll i välfärdspolitiken är att i varje kommun ska tillgänglighet till och närheten till en vårdcentral vara klar och entydig. Ett likartat synsätt borde också känneteckna de statliga välfärdstjänsterna. Det innebär att i varje kommun ska det finnas ett Statligt servicecenter. Detta kontors verksamhet och organisation kommer att precis som vårdcentraler avgöras av lokala förhållanden.

Det är viktigt att Statens servicecenter finns i alla Fyrbodals kommuner för att uppnå ökad närvaro och tillgänglighet till statliga välfärdstjänster och att Arbetsförmedlingen ska ingå som en naturlig del i Statens servicecenter. Det är också naturligt att förhållandena i respektive kommun avgör inriktning och omfattning av Statens servicecenters uppgifter, efter överenskommelser med kommunerna.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen påbörjade ett viktigt arbete under mandatperioden 2014 - 2018 med att omlokalisera myndigheter från Stockholm till andra orter samt utvidga verksamheten utanför huvudstaden. Utbyggnaden av Statens servicecenter och omlokalisering av statliga myndigheter och arbetstillfällen behöver fortsätta.

Jörgen Hellman (S)

Mats Wiking (S)

Paula Holmqvist (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)