Statliga bonusdirektiv (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

Motion 2008/09:s33022 av Thomas Östros m.fl. (s)

av Thomas Östros m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen omgående måste begränsa möjligheten till rörliga ersättningar, så kallad bonus, i de statliga företagen.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen skyndsamt inför riksdagen ska redovisa hur pensionärerna ska hållas skadeslösa från de negativa effekter som de nya bonusdirektiven kan medföra.

Motivering

Med hänvisning till de konsekvenser som regeringens nya regler för ersättning till ledande befattningshavare som nu avslöjats samt den nära förestående bolagsstämmoperioden är det av yttersta vikt att riksdagen begär av regeringen att åtgärder vidtas. Denna utveckling har skett sedan den allmänna motionstiden och har därför inte kunnat beaktas i samband med denna. Vi socialdemokrater lägger nu därför denna motion med stöd av Riksdagsordningens regler enligt 3 kap 13 §.

År 2003 införde (S)-regeringen riktlinjer för att få stopp på bonus och få ordning och reda i ersättningarna inom staten. Detta är ett utdrag ur dem:

I de allra flesta fall bör statligt ägda företag undvika incitamentsprogram. Det förhållandet att regeringen beslutat om riktlinjer för incitamentsprogram skall alltså inte uppfattas som att regeringen rekommenderar sådana program i företag som helt eller delvis ägs av staten. Det ankommer på bolagets styrelse att säkerställa att - om ett incitamentsprogram införs – regeringens riktlinjer för incitamentsprogram för anställda i statliga företag följs. Följande principer skall vara vägledande i de särskilda fall incitamentsprogram införs:

  • Ett incitamentsprogram bör omfatta all anställd personal i företaget utom koncernchefen/verkställande direktören.

  • Särskilda incitamentsprogram som enbart riktas till personer i företagsledande ställning skall inte införas.

  • Belöning skall ej utgå för det år företaget redovisar förlust.

  • Incitamentsprogrammet ska tidsbegränsas.

I direkt anslutning till finanskrisen ersatte den nuvarande borgerliga regeringen dessa riktlinjer för ersättning till chefer, direktörer och andra ledande befattningshavare i de statliga företagen. De nya riktlinjerna, som beslutades den 3 juli 2008, innebar i korthet att:

  • Regeringen tog bort sitt generella motstånd mot bonus i statlig verksamhet.

  • Regeringen fördubblade utrymmet för bonusersättningar för direktörer från två till fyra månadslöner.

  • Regeringen avskaffade förbudet mot bonus vid förluster.

  • Regeringen tog bort kravet på att bonus skall tidsbegränsas.

Regeringens nya riktlinjer infördes trots att regeringen utåt framställde sig som kritiker av bonussystemen. Beslutet kan också visa sig leda till stora konsekvenser för skattebetalare och pensionärer. Det ökade risktagande som regeringens nya regler öppnat för har redan bidragit till betydande förluster i AP-fonderna men riskerar naturligtvis på längre sikt ännu större värden genom kortsiktighet i förvaltningen och i styrningen av de statliga företagen. Utvecklingen mot en girighetskultur även inom statlig verksamhet måste stävjas innan den leder till ytterligare skador. Utöver de rent ekonomiska argumenten mot regeringens nya bonusdirektiv som styrmedel i statlig verksamhet är det också omoraliskt och fullständigt orimligt att staten i ekonomiska kristider bland annat öppnat upp för en fördubbling av bonus. Regeringens nya bonusregler har redan lett till kraftiga bonusökningar i statliga företag. Samtidigt som det svenska pensionskapitalet kraftigt reducerats har dess förvaltare ändå kunnat få bonus. Detta är orimligt och hotar trovärdigheten för hela pensionssystemet.

Inom kort inleds årets bolagsstämmosäsong. Vi socialdemokrater anser att det skulle vara direkt stötande och skadligt för såväl de berörda företagen som statens ekonomiska tillgångar om de bolagsstämmorna nu fattar beslut i enlighet med regeringens nya riktlinjer. Därför kräver vi nu att regeringen omgående inskränker möjligheten till bonusutbetalningar. De tidigare reglerna från 2003 bör gälla till dess att nya stramare regler kan tas fram. Detta beslut kan fattas omgående av regeringen.

De fyra AP-fonderna gjorde enorma förluster förra året - tillsammans omkring 200 miljarder kronor, eller runt 100 000 för varje svensk ålderspensionär. Trots det har bonus kunnat betalas ut inom en av fonderna och inom tredje och fjärde AP-fonderna har man beslutat sig för att öka möjligheten till bonusutbetalningar. Samtidigt som det svenska pensionskapitalet kraftigt reducerats har dess förvaltare ändå kunnat få bonus. Detta är orimligt och hotar trovärdigheten för hela pensionssystemet. Vi socialdemokrater kräver därför att regeringen skyndsamt inför riksdagen redovisar hur pensionärerna ska hållas skadeslösa från de negativa effekter som de nya bonusdirektiven kan medföra.

Stockholm den 5 mars 2009

Thomas Östros (s)

Tomas Eneroth (s)

Sonia Karlsson (s)

Monica Green (s)

Hans Hoff (s)

Agneta Gille (s)

Tommy Ternemar (s)

Jörgen Hellman (s)

Christina Zedell (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Motionen behandlas inte Motionskategori: Händelse Tilldelat:

Händelser

statustext: Motionen behandlas inte Inlämning: 2009-03-06 Bordläggning: 2009-03-10 Lagd till handlingarna: 2009-03-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)