Statliga insatser för ett aktivt näringsliv

Motion 2016/17:989 av Pia Nilsson m.fl. (S)

av Pia Nilsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om aktiv näringspolitik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbete åt alla är grunden för välfärdssamhället och också grunden i den

Socialdemokratiska politiken. När fler jobbar och bidrar till våra gemensamma resurser kan vi investera i skolan, äldreomsorgen och miljön. Det är avgörande för Sveriges ekonomi, tillväxt och utveckling. Men arbete är inte bara grunden för samhället utan också för varje individ. Att växa, styra över sitt eget liv och ta sin del av det gemensamma ansvaret är avgörande för självkänslan och den egna utvecklingen.

I Västmanland har vi en stark industritradition som behöver värnas och utvecklas. Vi har också världsledande företag inom bland annat automation. Västmanland är också ett av Sveriges export starkaste län. Sveriges välstånd är beroende av vår export. År 2014 motsvarade den samlade varu- och tjänsteexporten 45 procent av Sveriges BNP. Västmanland är ett starkt exportland men det finns stora möjligheter att få ut fler västmanländska företag i världen.

Regeringens exportstrategi syftar till att stärka svenska företags export-och internationaliseringsmöjligheter på viktiga marknader och öka antalet exporterande företag. Särskilt fokus har lagts på att stärka de små och medelstora företagens export- och internationaliseringsmöjligheter. Här ser vi stora möjligheter för många företag i Västmanland att ta rygg på redan stora exportföretag. Det är också främst i små och medelstora företag som nya jobb skapas.

Det är viktigt att ett företag erbjuds stöd i sin internationalisering eller exportsatsning, oberoende var i landet det är verksamt. Vi behöver ett regionalt exportcentra i Västmanland enligt principen ”en dörr in”. Regionala exportcentra ska ha kännedom om och vara väl bemannade i regionen.

Business Sweden finns på plats i Västmanland och har en viktig roll. Business Sweden har också ett statligt uppdrag att attrahera utländska investeringar till Sverige. Vi vill att Business Sweden får en ännu större lokal närvaro i Västmanland men även i andra regioner i Sverige. För att dels hjälpa företag ut i Världen men också för att stötta befintliga företag med nya investeringar och nya samarbeten. Flera av Västmanlands företag är oerhört viktiga för deras kommuner. I den tuffa internationella konkurrensen krävs stöd för att klara forskning, utveckling och digitalisering.

Mälardalens högskola är skicklig på att samverka med det lokala näringslivet och skulle kunna vara en utmärkt pilothögskola för ökad samverkan mellan akademi och näringsliv. Genom ökat samarbete inom dessa branscher kan en kritisk massa av produktion, forskning och utbildning byggas upp. Exempelvis har cirka 80 procent av miljöteknikföretagen i Sverige färre än 10 anställda. Tillsammans kan de hitta finansiering och kontakter för både teknikutveckling och exportsatsningar.

Pia Nilsson (S)

Lars Eriksson (S)

Åsa Eriksson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)