Statliga insatser för infrastruktur kring hamnar av nationellt intresse

Motion 2018/19:2195 av Marianne Pettersson och Per-Arne Håkansson (båda S)

av Marianne Pettersson och Per-Arne Håkansson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statens ansvar för funktioner som är av stor betydelse för Sverige som nation, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Svensk sjöfart spelar en viktig roll för tillväxt och utveckling i hela landet.

En avgörande förutsättning är en väl utvecklad infrastruktur kring de fem hamnarna av stort nationellt intresse.

För ökad tillväxt och stärkt konkurrenskraft behöver ytterligare fokus läggas på de utvecklingsmöjligheter som finns kring de stora hamnstäderna.

Trelleborgs hamn är Skandinaviens största ropax hamn och har världens största järnvägsfärjor. Den är också näst störst i Sverige. Hamnen är utpekad som Core hamn av EU och utgör ett nav i det så kallade Ten-T-nätverket, transportkorridorerna genom Europa till Medelhavet med syfte att främja den europeiska industrin.

Hamnen har fem destinationer i Tyskland, Polen och Litauen.

Ett nytt läge planeras för att ytterligare utveckla hamnens verksamhet och förbättra möjligheterna att ta emot den ökade efterfrågan från rederierna på längre kajer, djupare bassänger och större manöverutrymme innanför pirarmarna.

Det nya läget för hamnen ligger i direkt anslutning till järnvägen och ett stort industriområde vilket kommer att ge förbättrade möjligheter för omlastning mellan godstransporter till väg, järnväg och sjöfart.

Den ökade mängden godstransporter för att hamnen har behov av ytor i det anslutande industriområdet. En östlig ringväg med ny infart till hamnen krävs för att leda tunga transporter på ett effektivt och klimatsmart sätt utanför stadskärnan.

Flytten innebär ett stort finansiellt åtagande för en relativt liten kommun med en stor och viktig funktion av riksintresse.

Fler kommuner med större hamnar av nationellt intresse har och kommer att ha dessa behov då de nya fartygens större kapacitet kräver ökat utrymme i hamnområdena.

Svensk sjöfart ligger i framkant i fråga om innovationer för att bidra till att de klimatpolitiska målen nås. Med grön teknik och långsiktigt hållbara satsningar tas viktiga steg för framtidens utmaningar. För att främja utvecklingen behöver hamnarnas infrastruktur anpassas efter de förutsättningar som krävs och här behöver staten ta ett större ansvar och stödja kommuner som genomför funktioner som är av stor betydelse för Sverige som nation.

Marianne Pettersson (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)