Statligt anslag till SVAR i Ramsele

Motion 1998/99:Kr243 av Agneta Lundberg m.fl. (s)

av Agneta Lundberg m.fl. (s)
SVAR-projektet påbörjades 1981 med avsikt att omvandla
den då i Ramsele befintliga registreringsbasen till ett
centrum för svensk arkivinformation. Det preliminära syftet
för länsstyrelsen, arbetsmarknadsmyndigheterna i länet och i
Sollefteå kommun var att få till stånd en långsiktigt
bärkraftig arbetsplats i Ramsele, vilken ort är en av länets
viktigaste stödjepunkter i inlandet. SVAR permanentades
genom regeringsbeslut 1984 och är i dag en byrå inom
Riksarkivet, som har kontinuerligt utvecklats bl.a. genom
fortlöpande insatser av nämnda intressenter.
SVAR:s uppgift inom arkivverket är att på moderna informationsbärare
tillgängliggöra arkivmaterial. Detta sker än så länge i första hand på
mikrokort, vilka försäljs och utlånas till olika forskningsinstitutioner, folk-
bibliotek, skolor, universitet och enskilda släkt- och hembygdsforskare.
Materialet tillhandahålls också på ort och ställe i Ramsele i ett
forskarcentrum. Vidare mikrofilmas arkivhandlingar i Näsåker och Fränsta i
respektive Sollefteå och Ånge kommuner, konvertering/jackettering av
mikrofilm görs i Junsele i Sollefteå kommun, medan databasering av arkiv-
handlingar sker i Sandslån i Kramfors kommun. I dag är närmare 160
personer sysselsatta inom SVAR, varav drygt 100 anställda. Verksamheten
är dels anslagsfinansierad, dels baserad på arbetsmarknadsmedel, men har
även en egen intäktssida på ca 11 miljoner kronor per år. Den totala budgeten
uppgår till 33 miljoner kronor, varav drygt 21 miljoner utgör statliga anslag
och bidrag.
I den fortsatta utvecklingen ligger att SVAR vid depån i Ramsele förfogar
över allt inom arkivverket mikrofilmat material och att materialet successivt
digitaliseras. SVAR har så här långt betytt mycket för länet, framförallt för
Ramsele och andra inlandsorter. Sysselsättning har skapats, serviceunder-
laget har utökats och framtidstron har stärkts.
Målsättningen för SVAR vid permanentningen var bl.a. att uppnå en
effektiv arbetsorganisation, en kommersiell inriktning och en god kostnads-
täckning. Det stod emellertid ganska tidigt klart att det skulle bli omöjligt
att
uppnå denna målsättning på grund av verksamhetens bundenhet till
arbetsmarknadspolitiska villkor i ekonomiskt avseende.
Beroendet av arbetsmarknadsmedel har närmare bestämt medfört att det
inte går att upprätthålla kontinuitet i arbetsstyrkan vare sig i fråga om volym
eller att behålla samma personal. Under de senaste åren har dessutom flera
faktorer tillkommit som medfört försämrade ekonomiska förutsättningar.
Lönebidragen har sänkts, ävenså bidragsdelen för beredskapsarbeten, och
möjligheterna att ta ut avgifter för besökare i forskarsalen har upphört.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett ökat fast statligt anslag till SVAR i Ramsele.

Stockholm den 27 oktober 1998
Agneta Lundberg (s)
Hans Stenberg (s)

Susanne Eberstein (s)

Kerstin Kristiansson (s)

Göran Norlander (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)