Statligt ansvar för reservhamn i Gotlandstrafiken

Motion 2018/19:2410 av Lars Thomsson (C)

av Lars Thomsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förutsättningarna för att en reservhamn tillskapas för att tillförsäkra en tillfredsställande tillgänglighet i linjetrafiken till Gotland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Färjetrafiken till Gotland är öns landsväg, den måste vara öppen alla dagar året runt och kunna fungera även vid olyckor och orostider. Det gör att det finns ett uppenbart behov av en fungerande reservhamn i Gotlandstrafiken. Därför har regeringen via Trafikverket gett Länsstyrelsen i Gotlands län i uppdrag att utreda frågan, kopplat till totalförsvars­aspekterna.

Gotlands försörjning av förnödenheter är idag helt beroende av Visby hamn. Sam­tidigt som lagerhållningen är ytterst begränsad sedan länge, eftersom Just-in-time är en rådande princip. Det i kombination med ett väldigt hårt tryck på Visby hamn, speciellt under sommartid, gör situationen väldigt labil. En enda olycka som stänger Visby hamn under några dagar skulle få svåra konsekvenser för befolkningen och besökande på Gotland. 

Under tidigare avtalsperioder för färjetrafiken har en reservhamn funnits med som en del i trafiksystemet. Enligt min mening måste staten ansvara för att denna funktion åter kommer till stånd. Utan en reservhamn för linjetrafiken är Gotland väldigt sårbart om något skulle inträffa som gör att Visby hamn inte kan trafikeras under en viss period.

I Slite finns möjlighet att utveckla en av kajerna till en reservhamn för linjetrafiken. Även alternativet med Kappelshamn kan vara aktuellt. Båda alternativen har både för- och nackdelar. Det centrala är inte valet av hamn utan att funktionen med en fullvärdig reservhamn återskapas.

Med stöd i det ovan anförda bör därför riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförts i motionen om en reservhamn tillskapas för att tillförsäkra en tillfredsställande tillgänglighet i linjetrafiken till Gotland.

Lars Thomsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)