Statligt huvudmannaskap för sjukvården

Motion 2021/22:323 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett statligt huvudmannaskap för sjukvården och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag har vi som bekant 21 sjukvårdsregioner i Sverige, vilka ansvarar för bland annat sjukvårdens stora organisation. Det finns av förklarliga skäl ett starkt stöd i samhället för uppfattningen att det lokala och regionala självstyret är en bra idé. Medborgarna ska ha nära till beslutsfattare och således också en ökad chans att påverka beslutsfattarna.

Dessa möjligheter varierar dock och kan vara begränsade, inte minst på regional nivå, varför det argumentet inte är lika starkt i praktiken som i teorin. Av den anledning­en finns det skäl att se de stora nackdelarna som finns idag med sjukvårdens strukturella organisering.

Vi kan börja med det faktum att olika regioner i dag har helt olika förutsättningar att kunna erbjuda vård. Det är en nationell angelägenhet att vården fungerar så bra den kan för alla invånare, oavsett var i landet man befinner sig. Huvudmannaskapet för sjukvår­den får inte ändra på det. Därtill ser vi problem med att varje region kan sätta sina egna regler, vilket i princip innebär att vi i praktiken har 21 olika regelverk och rutiner för sjukvården.

Inte minst under coronapandemin 2020 har vi sett hur belastningen inom sjukvården har ökat markant. Vi ser hur vissa regioner har stuckit ut, beträffande såväl belastning på olika vårdinrättningar som dödlighet, och hur olika regioner har hanterat denna kris­situation olika. Därtill har personalens rutiner och villkor varierat och kommunikationen brustit, vilket medfört att sjukhus och regioner som legat före andra inte har lyckats dela med sig av sin kunskap. Den enorma vårdskuld som har byggts upp innebär en betydligt bättre samverkan mellan sjukvårdsregionerna än vad som är möjligt med dessa olika organisationer.

Ett gemensamt regelverk för all sjukvård skulle underlätta för både vårdtagare och personal, samtidigt som det skulle förenkla den byråkratiska processen och göra sjuk­vården mer rättssäker. Det skulle likväl innebära nya möjligheter till effektivisering, med minskade kostnader som följd. Riksdagen bör tillkännage för regeringen att införa ett statligt huvudmannaskap för sjukvården.

Markus Wiechel (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-23 Granskad: 2021-09-23 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)