Statligt övertagande av LSS

Motion 2021/22:3140 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda fördelar och nackdelar med ett statligt övertagande av personlig assistans och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) lämnar mycket att önska i synen på människors lika möjligheter till ett rikt liv. Efter översynen av lagen har ett flertal brister blivit tydliga. Bland annat att biståndsbedömningar och kostnader för LSS varierar stort mellan olika kommuner på ett anmärkningsvärt sätt. Detta är oacceptabelt i ett modernt och öppet samhälle där alla ska ha möjlighet att delta och bidra och där lagen har stor betydelse för personer med funktionsnedsättning.

Personlig assistans är många gånger helt avgörande för ett flertal människors möjlighet till självständighet, livskvalitet och inflytande i samhället. Därför bör huvudmannaskapet för den del av personlig assistans som nu är ett kommunalt ansvar ses över. Med ett statligt ekonomiskt ansvar och en peng som följer individen och beslutet kommer inte individen i kläm mellan olika bostadskommuner.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)