Statligt statistikansvar för alkoholområdet

Motion 2021/22:1522 av Camilla Brodin (KD)

av Camilla Brodin (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samla ansvaret för all statistik på alkoholområdet på en statlig myndighet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Missbruk av alkohol orsakar höga kostnader för samhället. För att politiska beslut kring alkoholpolitiken ska vara så genomtänkta och evidensbaserade som möjligt är det viktigt med tillgänglig och tillförlitlig statistik.

I samband med framtagandet av den nya ANDTS-strategin slöts en ny överenskom­melse mellan staten och CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, om att CAN ska fortsätta tillhandahålla statistik för bland annat det alkoholpolitiska området. Framför allt ska CAN fortsätta med monitormätningarna över alkoholkonsum­tion och andra relevanta mätningar. Den del av monitormätningarna som rör alkohol ska finansieras av Systembolaget.

I Folkhälsomyndighetens uppdrag finns en mycket allmänt hållen formulering om att de ska framställa statistik inom folkhälsoområdet. Mycket av den statistik som finns tillgänglig på Folkhälsomyndighetens hemsida är statistik som tagits fram från Central­förbundet för alkohol- och narkotikaupplysning och Systembolaget. Den myndighet som ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik, SCB, tillhandahåller knappt någon statistik överhuvudtaget rörande alkoholförsäljning och alkoholkonsumtion.

Den statistik Systembolaget tillhandahåller är begränsad och det är upp till bolaget självt att avgöra vilken statistik de ska offentliggöra. Bland annat redovisar Systembolaget sedan 2015 inte statistik över försäljningen uppdelat på kommunnivå, vilket försvårar den politiska insynen i gränshandelns effekter.

En ESO-rapport från 2019 påpekade vikten av tillförlitlig och tillgänglig statistik för att det ska kunna fattas så effektiva och välgrundade beslut som möjligt. Rapporten poängterade att det finns ett behov av ett samlat grepp om statistiken avseende konsum­tionen av bland annat alkoholområdet.

Det är otillfredsställande att det saknas ett tydligt myndighetsansvar för insamling av statistik som är avgörande för välgrundade politiska beslut.

Ett samlat statistikansvar skulle ge mer tillförlitlig och tillgänglig statistik, vilket skulle ge beslutsfattare bättre möjlighet att fatta genomtänkta och välgrundade beslut rörande exempelvis alkoholpolitik, gränshandel, punktskatter och beroendevård. Mot bakgrund av det som anförts ovan bör en statlig myndighet få i uppdrag att samla all statistik rörande alkoholområdet. Förslagsvis skulle den myndighet kunna vara SCB som har lång och bred erfarenhet av statistikinsamling eller Folkhälsomyndigheten, som redan idag har uppdrag kopplade till kunskapsspridning om folkhälsoområdet.

 

 

Camilla Brodin (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)