Stats-Utskottets Memorial N:o 50

Motion 1870:Su74

Stats-Utskottets Memorial N:o 87.

13

M-.o HT.

Ank. till Riksd. Kansli den 7 Maj 1872, kl. 7 e. in.

Memorial, med förslag till de sista afdelningarne af det nya

reglementet för Riksgälds-kontoret.

(R. A.)

Stats-Utskottet får härjemte till Riksdagens fastställelse öfverlemna

förslag till de sista afdelningarne af det reglemente för Riksgälds-kontoret,

som vid innevarande riksdag kommer att utfärdas, innefattande stadgandena

angående Riksgälds-kontorets inkomster och de till detta verk

särskildt anslagna tillgångar; angående uppbörden och redovisningen af

bevillnings- m. fl. medel; angående styrelsen öfver Riksgälds-kontoret;

angående Fullmäktiges sammankomster; angående Fullmäktige tillhörande

särskilda åligganden och uppdrag; angående betjeningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.