Stimulera privat pensionssparande

Motion 2019/20:1031 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om hur skattesystemet på ett modernt och långsiktigt sätt kan uppmuntra till privat pensionssparande bland breda grupper av löntagare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan 1950-talet har vi i Sverige haft möjligheten till skattesubventionerat privat pen­sionssparande. Detta skatteavdrag har under årens lopp därefter successivt sänkts för att till slut avskaffas helt år 2016. Det tidigare avdraget för privat pensionssparande må inte ha varit optimalt utformat med tanke på de förändringar som under åren skett på arbets­marknaden och i pensionssystemet, eller för den delen ha haft någon fulländad fördel­ningspolitisk precision.

Men vi ser idag att den allmänna pensionen sjunker och allt fler av dagens och framtidens pensionärer får pensioner som inte är tillräckliga eller hamnar på en nivå som inte är önskvärd. Den allmänna pensionen klarar inte av att ge den ekonomiska trygghet på äldre dagar som förväntades vid pensionsreformen på 1990-talet. Det är också denna del av pensionen som just staten har ansvar för. Att själv kunna påverka och spara till sin pension blir då nödvändigt för många; det är därför olyckligt att privat pensionssparande inte längre uppmuntras skattemässigt.

Det faktum att det saknas uppmuntran till privat pensionssparande riskerar dessutom att skicka en signal om att eget sparande till pensionen inte är så viktigt, när det i själva verket är tvärtom; människor i gemen behöver i allra högsta grad se till att försöka spara privat till sin pension när pensionssystemet inte fungerar som det var tänkt. Dessutom är det bra att skaffa sig en ekonomisk buffert rent allmänt sett.

I sammanhanget är det viktigt att understryka att varken tjänstepension eller privat pension ska lösa de bekymmer som en sjunkande allmän pension skapar. Så som hela pensionssystemet är utformat idag och med tanke på att bekymren med den allmänna pensionen kan ta tid att rätta till bör löntagarna uppmuntras att spara privat till sin pen­sion i högre utsträckning än vad som idag är fallet. Det faktum att det nya pensions­systemet därtill lägger ett stort ansvar på individen rent generellt talar också för att staten bör ge ekonomiska incitament till privat pensionssparande.

Ett modernt och långsiktigt skatteavdrag för privat pensionssparande behövs och hur ett sådant skulle kunna utformas bör utredas. Det behöver inte vara identiskt med det tidigare. Det finns flera exempel på hur andra länder har löst denna fråga. Huvudsaken är att se över möjligheten att utreda hur skattesystemet kan uppmuntra till privat pensionssparande bland breda grupper löntagare.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)