Stockholm-Mälarregionens transportsystem

Motion 2022/23:2036 av Hans Ekström m.fl. (S)

av Hans Ekström m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hälften av Sveriges resor går i Stockholm-Mälarregionen. En vanlig arbetsdag åker 750 000 pendlare över kommungränserna för att komma till jobbet i vår del av landet. Utvecklingen är stark och måste mötas av satsningar på infrastrukturen. Genom den nationella infrastrukturplanen 2022-2033 tas viktiga steg mot ett bättre transportsystem, men fortfarande saknas viktiga länkar och underhållssatsningar på regionens spår, farleder och vägar.

Satsningar på infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen är bra för hela Sverige

8 av 10 tåg i Sverige startar eller slutar i Stockholm. Trasiga spår och vägar i den högt belastade transportinfrastrukturen riskerar att snabbt spridas vidare och drabba andra delar av landet. En förbättrad framkomlighet på trafikstråken mot Stockholm-Mälarregionen gynnar inte bara invånarna i regionen. En ökad kapacitet i regionen skulle påverka det nationella transportinfrastruktursystemet i mycket positiv riktning.

Genom Mälardalsrådets infrastruktur och transportsamarbete En Bättre Sits finns en tydlig samsyn om prioriteringarna för utvecklingen av Stockholm-Mälarregionens transportsystem, senast uppdaterad och fastställd i den gemensamma Systemanalysen för Stockholm-Mälarregionen (”Systemanalys 2020”).

När nationell plan 2022-2033 nu fastställts konstateras att viktiga länkar fortfarande saknas som riskerar till bromsa regionernas målsättningar för en hållbar tillväxt med utökad kollektivtrafik, smartare godstransportlösningar, fler bostäder och arbetsplatser i attraktiva lägen. Satsningar på infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen behövs. Både för att regionens pendlare, företagare och godstransportörer ska kunna lita på transportsystemet och för att i förlängningen gynna transporterna i hela landet.

 

 

Hans Ekström (S)

Mattias Vepsä (S)

Markus Selin (S)

Gustaf Lantz (S)

Lena Johansson (S)

Matilda Ernkrans (S)

Eva Lindh (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)