Stockholmsmotion

Motion 2015/16:1328 av Sofia Arkelsten m.fl. (M)

av Sofia Arkelsten m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det krävs ett samlat grepp om bostadspolitiken för att i ett sammanhang hantera frågor om byggande, fastighets- och reavinstbeskattning, ränteavdrag och bruksvärdessystemet i syfte att öka rörligheten på bostadsmarknaden och underlätta bytet mellan större och mindre bostäder med utgångspunkt i enskilda människors aktuella behov och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna till ändringar i plan- och bygglagen på så vis att en administrativ avgift kan tas ut för varje enskilt överklagande och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna till fortsatta förenklingar i plan- och bygglagen i syfte att minska byråkratiska hinder som förlänger byggprocessen och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsgivaravgiften för unga bibehålls på 2014 års nivå och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstudien för en östlig förbindelse fortgår med målet att snarast möjligt påbörja projektering för att färdigställa ringleden runt Stockholms innerstad och tillkännager detta för regeringen.
  6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bevara Bromma flygplats och lägga ned pågående utredning om avveckling och tillkännager detta för regeringen.
  7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla Bromma flygplats och tillkännager detta för regeringen.
  8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda att utöka ordningsvakters mandat att upprätthålla ordningsföreskrifterna samt inrätta en specialutbildning för ordningsvakter och tillkännager detta för regeringen.
  9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Stockholms stad ska bli en pilotkommun för införandet av ett treterminssystem och tillkännager detta för regeringen.
  10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten för kommuner att anställa läkare inom äldreomsorgen och tillkännager detta för regeringen.

 

Stockholmsmotion

Stockholm är mer än huvudstaden – hela länet är en viktig region för Sverige. Men Stockholms stad är också en viktig kommun för Sverige. Här är Sveriges största stad, här finns handel, företagande, utbildningar, kultur och så många möjligheter för alla som bor eller arbetar här. Här finns stora fördelar men också stora utmaningar. De allra flesta politiska besluten som fattas i Sveriges riksdag påverkar naturligtvis Stockholm och alla människor som bor eller verkar här. Trots det väljer vi att lyfta upp ett antal strategiska Stockholmsfrågor i denna motion: bostäder, jobb, infrastruktur, utbildning och trygghet.

Fler ska kunna bo i Stockholm

Fler bostäder är en förutsättning för en fortsatt stark utveckling av Stockholm. Ett kraftigt bostadsbyggande är avgörande och planberedskapen måste stärkas ytterligare så att ambitionshöjningen för bostadsbyggandet kan nås både på kort och på lång sikt. Moderaterna vill planera för en långsiktig bostadsförsörjning med 140 000 nya bostäder i Stockholms stad fram till år 2030. Den hållbara staden är en tät stad – vi behöver därför bygga staden tätare och förbättra det som redan är byggt. Därför är det av yttersta vikt att planeringen av nya bostäder går hand i hand med satsningar på infrastruktur, så att kollektivtrafik, cykelstråk, parker, skolor och andra samhällsfunktioner är på plats när de första flyttar in i ett nytt område.

En del av bostadsbristen kan också härledas till inlåsningseffekter som en direkt följd av lagstiftningens utformning avseende exempelvis reavinster och ränteavdrag. Parallellt med att det behöver byggas många fler bostäder måste således fastighets- och reavinstbeskattning, ränteavdrag och bruksvärdessystemet genomlysas i syfte att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Enskilda personer och organisationer har idag stora möjligheter, genom rådande lagstiftning, att överklaga och försena nya detaljplaner. Det är en demokratiskt viktig funktion, som dock ibland tyvärr överskuggar det stora behovet av nya bostäder för alla. Samtidigt som alliansregeringen genomförde ett stort antal förändringar i plan- och bygglagen för att underlätta byggande, så finns det fortfarande hinder kvar. Det rör bland annat bullerfrågor, strandskydd och omfattningen på sakägarkretsen. Tyvärr är också den juridiska processen utformad på ett sätt som gör att handläggningen av överklaganden hos överprövande instanser tar alltför lång tid idag.

Det krävs ett samlat grepp om bostadspolitiken i syfte att i ett sammanhang hantera frågor om byggande, fastighets- och reavinstbeskattning, ränteavdrag och bruksvärdessystemet i syfte att öka rörligheten på bostadsmarknaden och underlätta bytet mellan större och mindre bostäder med utgångspunkt i enskilda människors aktuella behov.

Möjligheterna till ändringar i plan- och bygglagen på så vis att en administrativ avgift kan tas ut för varje enskilt överklagande behöver utredas.

Möjligheterna till fortsatta förenklingar i plan- och bygglagen behöver utredas i syfte att minska byråkratiska hinder som förlänger byggprocessen.

Fler ska kunna jobba i Stockholm

Mellan 2006 och 2014 skapades 200 000 nya jobb i Sverige och hälften av dem tillkom i Stockholms stad.  Det var resultatet av en politik som satte jobb, sänkta trösklar till arbetsmarknaden och kampen mot utanförskap främst. Alliansregeringens nationella reformer, som innebar sänkt arbetsgivaravgift för unga, var viktiga för att ge fler unga en fot in på arbetsmarknaden i Stockholm.

Den rödgröna regeringens politik med höjd arbetsgivaravgift och restaurangmoms hotar ungdomsjobben. Det är ett hårt slag mot unga i Stockholm. Det finns många företag i Stockholm som anställer många unga och bidrar till Stockholms tillväxt och utveckling, inte minst inom branscher som specificerat sysselsätter unga människor samt branscher kopplade till viktig turist- och besöksnäring.

Regeringens politik med höjd arbetsgivaravgift får till följd att många företag måste dra ner på personal, ungdomar nekas sitt första jobb eller tvingas lämna sitt arbete. Det är en politik som reser trösklar och riskerar att skada Stockholms position som tillväxtmotor. Vi behöver istället fortsätta sänka trösklarna till jobb. Arbetsgivaravgiften för unga bör bibehållas på 2014 års nivå.

Stockholmsregionens befolkning beräknas öka med nästan en halv miljon invånare till 2030. Enbart i Stockholms stad planeras 140 000 nya bostäder och 200 000 nya arbetsplatser under samma period. Alliansen beslutade om en historisk utbyggnad av tunnelbanan för att transportsystemet ska hänga med i regionens tillväxt. När nu Norra länken till sist har öppnat efter många års förseningar är det hög tid att även fatta beslut om byggande och finansiering av Östlig förbindelse för att bygga klart ringleden runt Stockholm. Moderaterna vill se en blocköverskridande överenskommelse i frågan.

Färdigställandet av en ringled runt huvudstaden är inte en lokal eller ens regional fråga. Det är en nationell angelägenhet, med tanke på Stockholmsregionens placering i det nationella transportnätet och betydelse för Sveriges ekonomiska tillväxt.

För att få lite perspektiv kan nämnas att Stockholm-Mälardalsregionen stått för 57 procent av befolkningsökningen de senaste 35 åren men endast fått 32 procent av alla statliga väginvesteringar.

Mot bakgrund detta samt av regionens fortsatta befolkningstillväxt krävs nya beslut för att avhjälpa köer och flaskhalsar i trafiken för både privatpersoner och företag. Trafikproblemen är inte bara frustrerande i vardagen. De har omfattande samhällsekonomiska kostnader och har av OECD pekats ut som det allvarligaste hindret för regionens framtida utveckling.

Trafikverkets analyser av effekterna av att bygga Östlig förbindelse visar att innerstaden kommer att avlastas märkbart, precis som redan har skett efter öppnandet av Norra länken. Minskningen av det så kallade trafikarbetet uppskattas till drygt sju procent för innerstaden, inklusive Essingeleden, Centralbron och Slussen. Det innebär både en förbättrad framkomlighet för fler kapacitetsstarka transportmedel såsom cykel, kollektivtrafik och gångtrafikanter samt en förbättrad luftkvalitet i innerstaden. Tack vare Norra länken har biltrafiken på Lidingövägen minskat kraftigt vilket i sin tur möjliggjort för ytterligare cykelbanor på platsen.

Den senaste rapporten från Trafikverket visar ett alternativ med bergtunnel, med följd att nationalstadsparken inte påverkas, varken under byggtiden eller permanent. Trafikverket uppskattar kostnaden till 17 miljarder kronor i 2014 års prisnivå.

Förstudien för Östlig förbindelse måste fortgå med mål att snarast möjligt påbörja projektering för att färdigställa ringleden runt Stockholms innerstad.

Bromma flygplats ingår i det nationella basutbudet av flygplatser och klassas också som ett riksintresse. Flygplatsen är viktig för hela landets tillgänglighet till huvudstaden men också för Stockholmsregionens utveckling. Enligt Stockholms Handelskammare beräknas en stängning av Bromma flygplats medföra att 24 000 jobb går förlorade i hela landet. Det är en politik som är direkt skadlig för jobben och därför är vi mycket kritiska till stängning av Bromma flygplats.

Kapaciteten vid Arlanda flygplats är inte tillräcklig för att kunna ta emot det ökade antal avgångar som en stängning av Bromma flygplats skulle medföra. Det skulle innebära att tillgängligheten inom landet och ut i världen skulle minska drastiskt, med negativa följder för privatpersoner och företag. Stockholm som huvudstad toppar många internationella rankningar men brister när det gäller internationella flygförbindelser. Därför är det avgörande att Arlanda får fortsätta utveckla sin internationella verksamhet så att Stockholm är en attraktiv plats för huvudkontor att etablera sig i. Samtidigt kan Bromma fortsätta fungera som en viktig inrikesflygplats som säkerställer god tillgänglighet mellan huvudstaden och övriga landet. Vi vill att Bromma flygplats ska bevaras och fortsätta utvecklas och att regeringen lägger ner den pågående utredningen om avveckling.

Fler ska känna sig trygga i Stockholm

Staden ska vara till för alla. Men alla måste följa reglerna. Ingen har rätt att bosätta sig var som helst eller skräpa ner. Kommunernas lokala ordningsföreskrifter i kombination med nationell lagstiftning möter idag de allra flesta utmaningar som finns, men samtidigt ser vi en utmaning i att gällande regelverk inte följs. Polisen anser sig inte ha tid och resurser att upprätthålla lagen.

Därför vill Moderaterna stad ge ordningsvakter ett utökat mandat och möjlighet att upprätthålla de lokala ordningsföreskrifterna, så att de kan bötfälla vid nedskräpning och upprätthålla den lagstiftning som finns vad gäller olagliga boplatser. Möjligen behöver formerna för detta utredas närmare. Genom att ge ordningsvakterna detta mandat avlastar vi inte bara polisens arbete, utan kommunen får samtidigt egna verktyg att upprätthålla de lagar som finns, men också en möjlighet att arbeta förebyggande så att inte fler boplatser växer fram. Det ger också en möjlighet att upprätthålla reglerna om nedskräpning genom att ordningsvakter ges rätten att bötfälla vid nedskräpning.

Vid en utökning av ordningsvakters mandat behöver det också inrättas en specialutbildning på samma sätt som ordningsvakter idag måste ha specialutbildning för högriskevenemang och säkerhetskontrollsutbildning, för att säkerställa kunskap och kvalité i arbetet. Genom dessa förändringar frigörs polisens möjligheter att fokusera på grövre brott samtidigt som gällande regelverk följs.

Fler ska kunna studera i högre takt i Stockholm

Fler bör få chansen att utnyttja sommaren till att komma i kapp i sin utbildning eller lägga tid och kraft på att lära sig mer och utvecklas snabbare. I dag finns treterminssystem i länder som Storbritannien, Frankrike, Portugal och Japan. Ett införande av ett treterminssystem är en omfattande förändring och sådana reformer bör noggrant belysas inför ett eventuellt genomförande. Vi ser samtidigt skäl att se över möjligheterna att pröva ett införande av ett treterminssystem i den svenska skolan.

Omfattande systemförändringar är inte svaret på kunskapsutmaningarna i skolan men det finns förändringar som ger en modernare skola. Nästa steg är att utreda förutsättningarna för att införa ett treterminssystem i grundskolan för att på så sätt få ett längre skolår och öka antalet undervisningstimmar, när loven kortas av.

I Stockholms skolor finns idag stora utmaningar och skillnader, inte minst när det gäller föräldrars inkomster, vilket också påverkar likvärdigheten mellan skolorna. Därför anser vi att Stockholm är en bra kommun att få bli försökskommun när ett pilotprojekt för treterminssystem i skolan ska testas.

Fler äldre ska få bättre hjälp i Stockholm

Samverkan mellan hemtjänsten och landstinget behöver stärkas för att äldre människor ska kunna känna större trygghet och slippa onödiga akutbesök. Genom att exempelvis möjliggöra frivillig läkarundersökning i hemmet kan livskvaliteten för äldre förbättras. Sjukdomar kan upptäckas i ett tidigt skede, medicinering kan förändras och fallolyckor kan undvikas. I takt med att många äldre bor kvar i sina egna hem längre är detta en viktig service. Idag har kommunerna ingen möjlighet att anställa egna läkare enligt hälso- och sjukvårdslagen. Om Stockholms stad hade egna anställda läkare inom kommunen skulle staden kunna verka för en sjukvård av högre kvalitet, även i hemmet. Därför bör möjligheten att erbjuda vård i hemmet för äldre som behöver medicinsk hjälp men vill bo kvar hemma utredas.

Sofia Arkelsten (M)

Maria Abrahamsson (M)

Tina Ghasemi (M)

Jessica Rosencrantz (M)

Amir Adan (M)

Johan Forssell (M)

Margareta Cederfelt (M)

Dag Klackenberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-10-05 Granskad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)