Stöd till barn och ungdomar i missbrukarfamiljer

Motion 2007/08:So564 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (s)

av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av gedigna insatser till barn och ungdomar som lever i missbrukarfamiljer.

Motivering

Många barn i vårt land lever idag med föräldrar som är missbrukare av alkohol eller andra droger. I dessa familjer får naturligtvis barnen en mycket otrygg uppväxt. Det är angeläget att samhället ger mycket stöd och hjälp åt barn och ungdomar som lever i familjer med missbrukande föräldrar. Detta stöd måste ges tidigt och under lång tid, så att barnet kan bygga upp en trygghet och veta att det finns människor att vända sig till när det kommer till akuta situationer.

I samband med att man utreder föräldrars behov av stöd och hjälp i sitt missbruk måste man se även till barnen. Denna kompetens behöver finnas inom socialtjänst och skola i varje kommun. Redan idag finns det både kunskap och kompetens men i helt otillräcklig omfattning.

Det behövs ekonomiska medel för forskning med fokus på barnens och ungdomarnas utsatta situation i familjer med missbrukande föräldrar. Det behövs också ökade kunskaper lokalt för att kunna göra utredningar som omfattar även barnen. Barnen behöver erbjudas både terapeutiskt stöd och behandlingsprogram som är anpassade för barn.

Undersökningar visar att det finns få stödgrupper i landet för barn till missbrukare. Många kommuner använder sig av befintliga grupper i andra organisationer och sponsrar deras verksamhet. Detta är i och för sig lovvärt men kommunerna kan inte avhända sig sitt ansvar att ge professionellt stöd till barnen. Det är viktigt att det finns t.ex. samtalsgrupper där barnen får sätta ord på sina känslor och sin situation tillsammans med andra barn och ungdomar och tillsammans med personer som kan hantera samtalen på ett professionellt sätt.

Dessa åtgärder är angelägna och brådskande. Vi måste göra mer för barn och ungdomar som har missbrukande föräldrar och vi måste göra det nu, för att förhindra att dessa unga människor själva hamnar i missbruk i högre ålder. Barnen och ungdomarna har rätt att veta vilka alternativ som finns till det liv de lever med missbrukande anhöriga.

Stockholm den 3 oktober 2007

Helene Petersson i Stockaryd (s)

Jan Björkman (s)

Kerstin Haglö (s)

Matilda Ernkrans (s)

Marie Nordén (s)

Ann-Christin Ahlberg (s)

Jasenko Omanovic (s)

Jennie Nilsson (s)

Hannah Bergstedt (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)