Stöd till regionala flygplatser i Gävleborg

Motion 1992/93:T715 av Karin Starrin m.fl. (c, kds, m, fp)

av Karin Starrin m.fl. (c, kds, m, fp)
Samhället har ett särskilt ansvar för att flygtrafik kan
bedrivas i områden med långa avstånd och glest
passagerarunderlag eller där det inte går att bedriva trafik
efter strikt kommersiella grunder.
För att regionala flygplatser ska kunna upprätthållas så
behövs det ett statligt bidrag till drift och underhåll.
I budgetpropositionen bilaga 7 under avsnitt E 2 finns ett
anslag för bidrag till kommunala flyplatser på 15,2 miljoner
kronor. Av detta anslag ska minst 10 miljoner användas för
stöd till inre Norrland.
I Gävleborgs län finns tre regionala flygplatser, nämligen
i Hudiksvall, Söderhamn och Gävle. Dessa tre flygplatser
fyller en mycket viktig funktion eftersom det fortfarande tar
lång tid att förflytta sig per järnväg. För resenärer som skall
vidare runt om i Sverige eller utlandet är det mycket
avgörande att det finns anslutningsflyg.
Dessa tre flygplatser erhåller idag mindre statliga
driftsstöd och det är helt avgörande för fortsatt verksamhet
att dessa stöd blir oförändrade.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om fördelning av stöd till flygplatser.

Stockholm den 26 januari 1993

Karin Starrin (c)

Patrik Norinder (m)

Pontus Wiklund (kds)

Lennart Rohdin (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)