Stöd till samlingslokaler – en del av civilsamhällets demokratiska infrastruktur

Motion 2011/12:Kr306 av Ola Johansson och Kenneth Johansson (C)

av Ola Johansson och Kenneth Johansson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av förbättrat stöd till allmänna samlingslokaler.

Motivering

Samlingslokalen förenar över gränser och gör möten möjliga. Här frodas initiativkraft och frivilligt arbete. Samlingslokalen är en träffpunkt, ett centrum och en kraftkälla till utveckling. Samlingslokalerna är också av stor betydelse som grund för demokrati, kultur och integration. Det är en spännande utmaning att se till att våra lokaler är så moderna att nya generationer väljer dem som mötesplatser.

De samlingslokaler runt om i landet som i hög utsträckning ägs och förvaltas av den ideella sektorn har en stor betydelse som arenor för kulturupplevelser och kulturmöten. Till detta bör tilläggas de allmänna samlingslokalernas viktiga betydelse för att medborgarna ska kunna utnyttja sin yttrande-, mötes- och föreningsfrihet.

Även om den stora delen av arbetet i våra folkrörelsedrivna anläggningar sker ideellt, ligger det ett ansvar på stat och kommun att se till att inte arbetsuppgiften blir så övermäktig att dörrarna stängs, en efter en, till våra tidigare så öppna och inbjudande lokaler. För så kan det bli, om inte de ekonomiska resurserna ges för att rusta upp samlingslokalerna och göra dem tillgängliga för alla i samhället. Under 2010 har byggstödet till nödvändiga ombyggnader legat på runt 24 miljoner kronor.

Samlingslokalsutredningen (SOU 2003:118) föreslog att det statliga stödet bör höjas till 50 miljoner. Enligt Boverket behövs 40 miljoner enbart för att finansiera de ansökningar om upprustning som beviljats kommunal medfinansiering.

Regeringen har infört ROT-avdraget för att förhindra svartarbete och skapa fler arbetstillfällen inom byggbranschen. Det ger privata fastighetsägare goda ekonomiska möjligheter till underhåll och standardhöjningar. Tyvärr kan inte denna möjlighet utnyttjas av ideellt drivna samlingslokaler.

En stor del av de resurser som funnits har nyttjats för tillgänglighetsanpassning. Samlingslokalsorganisationerna ligger väl framme men det återstår ännu en del att göra. Det är av utomordentligt stor betydelse att fortsatt tillgänglighetsanpassning kan genomföras. Det är även viktigt att samlingslokalerna i högre utsträckning förses med den tekniska utrustning som krävs för att utveckla mötesformerna i det digitala samhället.

Vi anser att det är högst rimligt att samhällets stöd till våra allmänna samlingslokaler förbättras. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 4 oktober 2011

Ola Johansson (C)

Kenneth Johansson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)