Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Stöd till unga brottsoffer

Motion 2019/20:2823 av Roger Haddad (L)

av Roger Haddad (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stöd till brottsoffer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Frågan om brottsoffer måste prioriteras bättre. Fortfarande får vi ta del av ärenden där unga brottsoffer inte alltid får det stöd som de behöver. Det får inte vara så att det upplevs som att vissa förövare får vård och stöd, men att brottsoffren måste förlita sig på aktiva vårdnadshavare om de ska få rätt stöd. Det finns också exempel på där chefsåklagare ansöker om målsägandebiträde till unga brottsoffer utan att de tilldelas detta. Vi ser också tyvärr en fortsatt utveckling där problemet med unga lagöverträdare är fortsatt stort. Och att det också är vanligt att gärningsmännen är underåriga, d v s under 15 år och därmed inte straffmyndiga. Utöver de förslag som Liberalerna länge drivit i form av parti- och kommittémotioner kring unga lagöverträdare ser jag ett behov av fler åtgärder vilket riksdagen bör tillkännage som sin mening till regeringen. 

Följande stöd kan därmed ges till unga brottsoffer:

Vid grova brott som normalt skulle leda till rättegång men som utförs av underårig ska målsägandebiträde per automatik ges brottsoffret och med särskild hänsyn till omyndigt brottsoffer.

Vid grova brott som utförs av underårig gärningsman ska unga brottsoffer, inom ramen för två år efter brottet, skyndsamt få tillgång till professionellt samtalsstöd. Vi ser också tyvärr en fortsatt utveckling där problemet med unga lagöverträdare är stort, och det är även vanligt att gärningsmännen är underåriga, d v s under 15 år, och därmed inte straffmyndiga. Jag anser att stödet till brottsoffer behöver stärkas även i situationer där förövaren är underårig och där en sedvanlig rättsprocess därför inte är aktuell.

Vid grova brott som normalt skulle leda till rättegång men som utförs av underårig ska ett ombud eller ett målsägandebiträde ges brottsoffret. Särskild hänsyn ska tas till behoven hos omyndiga brottsoffer. Unga brottsoffer ska i sådana situationer också skyndsamt få tillgång till professionellt samtalsstöd. I de fall då förövaren blir omhändertagen enligt LVU och där (konstruktiv) medling inte kunnat genomföras ska brottsoffret kunna få information om när gärningsmannen inte längre är satt under vård och därmed möjlig att påträffas.

Som framgår av Liberalernas parti- och kommittémotioner anser vi att huvudregeln ska vara att brott som begås av underåriga ska utredas av polis. Brottsoffermyndigheten ska vid avgörande om ersättning hämta in undersökningsmaterial från polisen precis som vid en ordinarie brottsutredning.

Vid grova brott som normalt skulle leda till rättegång men som utförs av underårig ska Brottsoffermyndigheten vid avgörande om ersättning hämta in undersökningsmaterial från polis som vid en ordinarie brottsutredning.

Roger Haddad (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)