Stödja folkviljan i södra Kurdistan att bli en självständig demokratisk stat

Motion 2017/18:2790 av Jabar Amin m.fl. (MP)

av Jabar Amin m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska stödja folkviljan i södra (irakiska) Kurdistan, som framgår av folkomröstningsresultatet, att bli en självständig demokratisk stat samt verka internationellt för att även andra länder ska visa stöd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kurdistans folk ska ha samma rätt som alla andra folk i världen att bestämma över sin egen framtid. Denna rätt regleras i FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna från 1966. I paragraf 1 uttrycks denna rätt mycket tydligt: Alla folk har rätt till självbestämmande.

Självbestämmanderätten har dessutom uttryckts i tre resolutioner antagna av FN:s generalförsamling:

  • 1960 års deklaration om självständighet för kolonierna och deras folk
  • 1960 års resolution 1541 (XV)
  • Deklarationen om vänlig samverkan mellan stater (1970).

Rätten till självbestämmande har bekräftats av Internationella domstolen flera gånger. Dels har den kommit till uttryck i slutdokumentet från konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (CSCE) i Helsingfors 1975. Dels uttrycktes den år 1990 i CSCE:s förklaring i Paris om det nya Europa och 1993 i FN:s deklaration och handlingsprogram som världskonferensen om mänskliga rättigheter antog i Wien. Där beskrivs rätten till självbestämmande som den mest centrala av alla mänskliga rättigheter. Den betraktas som en förutsättning för förverkligandet av övriga mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Trots den ovannämnda konventionen och de ovannämnda resolutionerna har Kurdistans folk nekats de mest elementära rättigheterna.

I södra (irakiska) Kurdistan har frågan om ett referendum (folkomröstning) om södra (irakiska) Kurdistans framtida status, egen stat eller inte, varit föremål för diskussion under lång tid. För mer än 10 år sedan fanns en växande folkrörelse som betonade behovet av en folkomröstning. Nu är frågan aktuell och den 25 september 2017 gick medborgarna i södra (irakiska) Kurdistan till valurnorna för att rösta i en folkomröstning om självständighet. Det blev en stor majoritet för självständighet. Så nu har folket i södra (irakiska) Kurdistan sagt sitt: de vill ha en egen stat.

Det är den demokratiska världens ansvar att visa respekt för folkviljan i södra (irakiska) Kurdistan. Sverige som har varit ett av de länder som stött kurderna i många frågor bör visa stöd även för folkviljan i södra (irakiska) Kurdistan att bilda en egen stat. Vidare bör den svenska regeringen verka internationellt för att även andra länder ska stödja kurdernas strävan i södra (irakiska) Kurdistan att bli en självständig stat.

Med hänvisning till ovan yrkar vi på att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska stödja folkviljan i södra (irakiska) Kurdistan, som framgår av folkomröstningsresultatet, att bli en självständig demokratisk stat samt verka internationellt för att även andra länder ska visa stöd.

Jabar Amin (MP)

Annika Lillemets (MP)

Valter Mutt (MP)

Marco Venegas (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)