Stoppa skattehöjningarna på drivmedel

Motion 2020/21:14 av Hans Eklind (KD)

av Hans Eklind (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att avskaffa det påslag om 2 procent som finns utöver den allmänna prisutvecklingen (KPI) för indexering av drivmedelsskatten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under de sista åren har det skett en rad skattehöjningar på bensin och diesel. Därutöver har den nu sittande regeringen, under den gångna mandatperioden, sett till att införa en överindexering av drivmedelsskatten som gör att skatteuttaget inte endast räknas upp med konsumentprisindex utan också med ett påslag om två procent. Konsekvensen av detta är att drivmedelsskatterna höjs i en snabbare takt per automatik utan att beslut fattas i riksdagen. En ordning som måste ogillas. Skattehöjningar ska riksdagens ledamöter fatta beslut om. Därför ska påslaget om två procent från indexeringen av drivmedelsskatten ses över.

För innevarande år har regeringen och samarbetspartierna beslutat att neutralisera indexhöjningen som kompensation för att reduktionsplikten höjs i år. Reduktionsplikten innebär att inblandningen av biodrivmedel ska höjas stegvis. Biodrivmedel är dyrare än det fossila bränslet. Enligt Skattebetalarnas förenings beräkningar kommer den stigande reduktionsplikt, i kombination med den årliga indexuppräkningen av bränsleskatten, att leda till ett bensinpris på cirka 20 kronor per liter år 2025. Den beräkningen bygger dock på att oljepriset inte höjs. Som skattebas är en produkt som olja vansklig, grundpriset kan växla både snabbt och kraftigt. Faktum är att om oljan rusar mot nya rekordnivåer kommer skattetrycket göra det omöjligt för vanligt folk att tanka sin bil.

En given utgångspunkt är att avkräva vägtrafiken att ta sitt ansvar för de samhällsekonomiska kostnader som trafiken orsakar. Denna kostnad har Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) räknat på och konstaterat att skatterna på personbilstrafiken är högre än de marginalkostnader som bilarna ger upphov till. Det saknas därför skäl att höja skatterna ytterligare. Därför måste frågan om överindexering ses över för att överbeskattningen inte ska bli större.

De miljömässiga argument som framförs för att rättfärdiga dagens överbeskattning duger inte. De blundar för det Sverige som finns utanför storstäderna och för den funktion som bilen fyller för att lösa livspusslet för inte minst barnfamiljerna. Bilen behövs. Bilen tar oss till jobbet, skolan och träningen. Gör att vi kan bo där vi vill. Bilen är en förutsättning för att exempelvis hela Örebro län och Sverige ska leva. För de som behöver bilen kommer allt högre skatter på drivmedel minska bilåkandet, det enda som sker är att skatterna gräver allt djupare hål i plånboken. För oss som vill se miljö- eller klimateffekter är inte en höjning av skatt på bensin och diesel svaret, det är i bästa fall symbolpolitik som slår mot de med små marginaler i hushållsekonomin.

De utsläpp som vägtrafiken genererar påverkar naturen. Vi behöver minska dessa för att komma åt utsläpp som orsakar försurning och minska de ozonbildande ämnen som är skadliga för människor hälsa. Det avgörande för att klara detta är inte högre skatter utan att vi har en fortsatt teknikutveckling.

Hans Eklind (KD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Motionen är inlämnad Inlämnad: 2020-09-08 Granskad: 2020-09-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)