Strandskyddet

Motion 2021/22:1786 av Viktor Wärnick och John Weinerhall (båda M)

av Viktor Wärnick och John Weinerhall (båda M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det generella strandskyddet måste reformeras och att regelverket bör vara olika strikt i olika delar av landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Strandskyddet har blivit en hämmande regel för många delar av landet vars unique selling point just är möjligheter till boende och bebyggelse i strandnära lägen. Hela grundtanken bakom strandskyddsreglerna är ju att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden – vilket är särskilt viktigt i regioner och storstäder där boendeförtätningen är som störst – men att samma regler ska gälla även i områden som har god tillgång till vatten och strandnära lägen, och som är glest befolkade, är inte rimligt. LIS-områdesregelverket är uppenbarligen inte adekvat.

Ny lagstiftning måste på plats som säkerställer att strandskyddsinstitutet tar sin utgångspunkt i de olika förutsättningar som finns runtom i landet och alltså inte som huvudregel innebär en strikt begränsning av äganderätt och möjlighet till utveckling, där endast dispenser och undantag kan bli aktuella. Strandskyddet måste vara olika i olika delar av Sverige för att hela Sverige ska kunna nå sin fulla potential i ett redan bostadsansträngt läge. Det generella strandskyddet måste reformeras och detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

 

 

 

Viktor Wärnick (M)

John Weinerhall (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)