Strandskyddet

Motion 2021/22:2017 av Åsa Coenraads m.fl. (M)

av Åsa Coenraads m.fl. (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lätta på strandskyddet för att möjliggöra ökat bostadsbyggande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges befolkning växer och dagens bostadsbestånd räcker inte till. I många kommuner är dessutom det kommunala bostadsbeståndet i akut behov av stora renoveringar eller rivning. Bostadsbristen är tydlig över hela landet i både stad och landsbygd.

För att Sverige ska kunna utveckla sitt bostadsbestånd och skapa attraktiva boende miljöer utan miljonprojekt krävs lättnader och insatser för att få bygga om och bygga nytt.

Strandskyddet är ett generellt skydd för att värna allmänhetens intresse vid vatten i hela landet. Det ska säkerställa allmänhetens tillgång till strandområden och tillgodose god livsmiljö för den biologiska mångfalden.

Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Skyddat området är oftast 100-300 meter från strandkant, både på land och i vattenområdet. Detta skapar hinder för kommuner som vill bygga på ny mark. Sverige har Europas längsta kuststräcka och fler sjöar och vattendrag än de flesta länder. Komplexiteten att bygga nära dessa vattendrag har lett till att vi har en sämre byggtakt än andra europeiska länder.

Regelverket borde därför snarast återgå till en maxgräns på 100 meter, och samtidigt behöver en större översyn av strandskyddet göras för att påbörja en decentralisering och för att möjliggöra fler undantag från strandskyddsbestämmelserna.

 

 

Åsa Coenraads (M)

 

Lars Püss (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helena Storckenfeldt (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)