Strategi för att skapa fler jobb inom turistnäringen

Motion 2009/10:N420 av Patrik Forslund (m)

av Patrik Forslund (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta fram en nationell strategi för att skapa fler arbetstillfällen genom turistnäringen.

Motivering

Turismen som bransch växer sig allt starkare i Sverige och är en framtidsbransch i hela Europa. Turismen som näring ökar hela tiden i antalet helårsverk och omsättning, och genererar stora inkomster till staten. År 2008 spenderade varje besökare i snitt 800 kronor om dagen. Turistnäringens exportvärde ökade under 2008 sin totala omsättning med 6,3 procent till drygt 244 miljarder kronor och genererade över 13 miljarder kronor i momsintäkter till statskassan.

Andelen sysselsatta inom turistnäringen i Sverige var 158 936 personer år 2008. Sysselsättningen inom turistnäringen har ökat med drygt 20 procent mellan åren 2000 och 2008, eller med nästan 26 000 nya heltidsarbeten. Mätt i medeltal sysselsatta har Sveriges totala sysselsättning under motsvarande period ökat med cirka 6 procent. Man ska komma ihåg att det i nuläget inte finns några traditionella basnäringar som ökar i samma takt.

Turistnäringen skapar många arbetstillfällen, och den ökar i fråga om antalet sysselsatta och omsättning både i låg- och högkonjunkturer. Turism- och besöksnäringen är fantastisk på det sättet att den är en lokal näring. Den skapar arbetstillfällen på plats. Man kan flytta på en fabrik, men Vasaloppet i Mora, Skansen i Stockholm och de svenska fjällen finns, utvecklas och skapar arbetstillfällen där de är. Turismen skapar arbetstillfällen i hela Sverige.

Det finns idag ingen enhetlig politik för hur vi ska utveckla den svenska turistnäringen i syfte att skapa fler arbetstillfällen. Vi vet att turistnäringen sysselsatte 158 936 personer under 2008. Målet bör vara att öka det antalet till cirka 240 000 år 2020. För att nå det målet måste regeringen ta ett samlat grepp kring frågorna om hur man vill utveckla den svenska turist- och besöksnäringen.

Stockholm den 29 september 2009

Patrik Forslund (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)