Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Strategi för hemarbete

Motion 2021/22:3572 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen uppmanas att ta fram en strategi för hemarbete och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Världen har drabbats av en pandemi genom covid-19-viruset. Det har medfört många omställningar av verksamheter i de flesta samhällen. Det har handlat om att stänga ner verksamheter, förbjuda folk att röra sig på allmänna platser eller lämna bostäder utom i särskilda fall. Omställningarna har lett till att många har börjat att arbeta hemifrån. Den moderna IT har möjliggjort det. Det har inneburit att många har kunnat fortsätta att arbeta och att verksamheter inte har behövt stänga ner fullständigt. Samtidigt har det inneburit en stor miljövinst då antalet resor har minskat. Antalet resenärer som åker kollektivt har också minskat, vilket minskar risken för smitta för de som måste åka kollektivt. I Sverige har det skett en stor utbyggnad av bredband dels i form av fiber men också genom mobilnät. Sverige har vidare en landsbygd som avfolkas.

Distansarbete skulle på ett avgörande sätt kunna få fler att flytta till glesbygd, då de kan ta med sig arbetet. En viss utflyttning från de tätbefolkade storstadsregionerna kan positivt påverka tillgång till bostäder och minska trycket på kollektivtrafiken under rus­ningstid. Minska risken för smittspridning, då mycket talar för att covid-19 kommer att finnas kvar i samhället under ett antal år. Fler invånare till glesbygden ökar också möjlig­heten att behålla samhällsservice och utveckla den vidare. Viktigt är att bredbandsutbygg­naden fortsätter och att takten ökar på densamma.

En jämnare fördelning av invånare i landet gynnar både land och storstad. Det skapar bättre förutsättningar för att upprätthålla en god samhällsservice som vård, skola, omsorg och samtidigt skapa bättre förutsättningar för att underhålla viktig infrastruktur.

En åtgärd för att möjliggöra hemarbete skulle kunna vara att man exempelvis överväger ett stimulansbidrag till företag som möjliggör för arbetstagare att arbeta från bostaden. Målsättningen för stimulansen bör vara att öka antalet hemarbetande med exempelvis 10 0000 personer under tre år. Med hemarbete avses arbete i hemmet som utförs i genomsnitt med minst två arbetsdagar i veckan för arbetsgivare som har verksamhet i andra lokaler. Det behövs vidare utredas hur arbetsgivarens ansvar för arbets­tagares arbetsmiljö kan upprätthållas vid hemarbete. Hur utrustning som arbetstagaren använder i hemmet kan ägas av arbetsgivaren och liknande frågeställningar.

Det är många som redan idag arbetspendlar inom Sverige och genom en strategi där hemarbete uppmuntras och uppmanas så växer arbetsmarknadsregionerna kraftigt och därmed kan arbetslösheten minska.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen uppmanas att ta fram en strategi för hemarbete och tillkännager detta för regeringen.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)