Studiemotiverande folkhögskolekurser för personer med funktionsnedsättning

Motion 2013/14:Kr298 av Thomas Strand och Lena Hallengren (S)

av Thomas Strand och Lena Hallengren (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om folkhögskolors möjlighet att anordna studiemotiverande folkhögskolekurser med inriktning på personer med funktionsnedsättning.

Motivering

Arbetslösheten är alltför hög i Sverige. Särskilt oroande är den höga ungdomsarbetslösheten och att långtidsarbetslösheten biter sig fast. Därför måste regeringen vidta kraftiga åtgärder för att bekämpa den höga arbetslösheten.

Regeringen har sedan några år tillbaka gjort en särskild satsning inom folkhögskolorna för arbetslösa ungdomar och numera även för personer över 25 år och som saknar grundskola och gymnasium i syfte att öka deras studiemotivation genom så kallade studiemotiverande folkhögskolekurser. Det är bra, men vi menar att regeringen kunde nyttja folkhögskolornas kompetens än mer. En sådan målgrupp är personer med funktionsnedsättning.

Arbetslösheten bland gruppen personer med funktionsnedsättning o¨kar och det finns en la°ngsiktig trend med allt sto¨rre sva°righeter fo¨r denna grupp att ta sig in pa° arbetsmarknaden. Folkhögskolorna har lyckats väl med satsningen på studiemotiverande folkhögskolekurser. Vi anser att regeringen bör överväga att utveckla denna satsning med en specialsatsning fo¨r personer med funktionsnedsättning och som är arbetslo¨sa pa° ungefa¨r samma sa¨tt som studiemotiverande folkhögskolekurser men med la¨ngre studietid.

Stockholm den 2 oktober 2013

Thomas Strand (S)

Lena Hallengren (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)