Successionsordningen

Motion 1994/95:K210 av Lars G Linder (s)

av Lars G Linder (s)
Sverige är sedan knappt 80 år en demokrati. Det tar sig
bl.a. uttryck i att regeringsformen inleds med ''All offentlig
makt utgår från folket''. Folkstyret är starkt förankrat hos
svenskarna, och den numer för oss självklara demokratin
vinner steg för steg nya segrar runt om i vår värld.
Den svenska demokratin lider dock av en formell
skönhetsfläck, Successionsordningen. Den reglerar vem som
skall vara statschef i vårt land. På senare år har
successionsordningen ändrats så att den numer är
''jämställd''.
Min uppfattning är att successionsordningen borde ändras
så att den också kan kallas demokratisk.
Den parlamentariska modell som vi använder i Sverige,
där statschefen i realiteten inte påverkar vare sig inriktningen
i politiken eller beslut i sakpolitiska frågor, är bra, och bör
bibehållas också med en ändrad successionsordning.
Rikets statschef bör kunna utses av riksdagen, mandattiden
bör vara förhållandevis lång, åtta till tolv år.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om förändringar i successionsordningen.

Stockholm den 24 januari 1995

Lars G Linder (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)