Suicidtalen bland äldre

Motion 2021/22:642 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska suicidtalen bland äldre och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Psykisk ohälsa hos äldre personer, som inte sällan har flera andra sjukdomar samtidigt, kan vara svårt att upptäcka. Sjukdomsbilden hos äldre är ofta annorlunda än hos yngre. Många gånger har de äldre mer diffusa symtom, och risken är därför större att en psykiatrisk diagnos förbises.

Bland äldre personer som begått självmord har åtminstone 70 procent sökt sjukvård en månad före dödsfallet och mer än var tredje den senaste veckan enligt Socialstyrelsens rapport Det är inte alltid som man tror. Suicidtalen är högst för män 65 år och äldre, och självmord är drygt tre gånger vanligare bland män än bland kvinnor.

Enligt forskningsstudier kommer var fjärde person att drabbas av psykisk ohälsa efter 65 års ålder; vanligast är depression och ångestsyndrom. Depression är lika vanligt bland äldre som demens, men mer outforskat, menar Statens folkhälsoinstitut. Äldres välbefinnande måste prioriteras och suicidtalen minskas.

 

 

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)